Informasjon om surrogati

Surrogati er ikke tillatt i Norge. I Ukraina tillates surrogati bare i tilfeller av barnløshet av medisinske årsaker blant heterofile par. Enslige eller homofile kan altså ikke lovlig skaffe seg barn i Ukraina gjennom surrogati. Det er fra ukrainsk side i gangsatt et arbeid med å fremme et lovforslag som forbyr surrogati som tjeneste til par der en eller begge ektefeller er utenlandsk statsborger. Foretar man ulovlige handlinger i Ukraina er det begrenset hva ambassaden kan bistå med. Ambassaden gjør spesielt oppmerksom på risikoen for trafficking i Ukraina ved inngåelse og gjennomføring av surrogatiavtaler, også i tilfeller der avtalen inngås og gjennomføres ved en infertilitetsklinikk. Norske myndigheter gir ikke veiledning på dette området.

Adgangen til å benytte eggdonasjon/surrogati i Ukraina reguleres av lovgivningen i Ukraina. Norske myndigheter forutsetter at norske borgere som benytter eggdonasjon/surrogati i Ukraina, overholder ukrainsk lov. Det forutsettes videre at alle norske statsborgere eller personer bosatt i Norge som planlegger bruk av surrogati gjør seg kjent med gjeldende norsk regelverk på forhånd. Etter norsk rett gjelder det ingen særregler for etablering/overføring av foreldreskap etter bruk av eggdonasjon/surrogati i utlandet. De generelle reglene gjelder derfor. Dette innebærer at den som føder barnet er barnets mor, og at farskap etableres på de måter som barneloven bestemmer. Dersom morskap/farskap ikke kan etableres etter barneloven, må den som ønsker å bli juridisk forelder til barnet søke om adopsjon. Skatteetaten, NAV og Bufetat har fått retningslinjer for hvordan saker om surrogati skal behandles etter dagens regelverk. I retningslinjene gis det informasjon om etablering/overføring av foreldreskap, etablering og registrering av foreldreskap, rett til norsk statsborgerskap og innreise til Norge. Du kan lese brevet her.

Det er viktig for norske borgere å være klar over at bruk av surrogati i utlandet reiser mange ulike dilemmaer. Surrogatmødre er ofte fattige og har vanskelige livsbetingelser. I tillegg til barna, kan også personer som sterkt ønsker seg barn og er villig til å benytte surrogati i utlandet, være sårbare. Alle parter kan som følge av dette bli utnyttet, og det kan være risiko for menneskehandel og trafficking. Videre kan det etter bruk av surrogati i utlandet hvor flere lands regelverk må tas i betraktning, være tidkrevende og vanskelig å få etablert/overført foreldreskap og få barnet til Norge. På bakgrunn av dette fraråder norske myndigheter at personer bosatt i Norge inngår og gjennomfører avtaler med surrogatmødre i utlandet. Hvis slik avtale allikevel blir inngått, kan barnet komme i en situasjon hvor det ikke får juridisk tilknytning til en norsk forelder og følgelig ikke norsk statsborgerskap eller annen rett til opphold i Norge.

Ytterligere informasjon om surrogati kan leses på hjemmesiden til Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet.