Bistand til nødstilte nordmenn

En av ambassadens oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette. Nedenfor finner du litt informasjon om hva ambassaden kan bistå med, samt generelle reiseråd.

Det inngår i en utenriksstasjons oppgaver å hjelpe nødstilte nordmenn i utlandet. Det avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle når og i hvilken form eventuell bistand fra stasjonene skal ytes. Nedenfor følger noen generelle reiseråd, samt hvilken bistand du kan forvente å få fra utenriksstasjonene.

Sjekkliste: Før reisen starter er det nyttig å kontrollere at du har:

  • Gyldig pass og visum
  • Billetter inkl. returbillett
  • Reiseforsikring som dekker
   •   
   • syketransport til Norge
   • utgifter til legebehandling
   • hjemsendelse i tilfelle alvorlig sykdom eller dødsfall
 • Tilstrekkelige midler til å dekke reisen, også til å dekke eventuelle krisesituasjoner
 • Gyldig kredittkort
 • Midler på bankkonto i Norge for eventuelle ekstraordinære utgifter
 • Gyldig førerkort. Det kreves Grønt kort (forsikringsbevis) for å kjøre bil i Ukraina. Se NAFs nettsider om Øst-Europa for mer informasjon. Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) anbefaler at du skaffer deg internasjonalt førerkort. Se KNA sine reisesider for mer informasjon.
 • Evt. vaksiner  (For tiden bør man vaksinerer seg mot difteri, polio, hepatitt a (og evt.b) og      stivkrampe før lengre opphold i Ukriana .De som ikke er vaksinert mot meslinger og som ikke har hatt meslinger tidligere bør vaksineres i god tid før avreise. Les mer om meslinger hos Folkehelseinstituttet)

Forholdsregler som bør tas på reiser:

 • pass, billetter og penger det ikke er umiddelbart bruk for bør oppbevares i hotellets safe eller på et annet trygt sted og en kopi av passet bør bæres med som legitimasjon
 • hold familie og venner hjemme orientert om hvor du er og hvor du har tenkt deg
 • unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold,      enkelte steder opp til dødsstraff
 • vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet
 • vær forsiktig med alkohol
 • ta aldri med pakker eller bagasje for andre personer gjennom tollen

Hvem kan be om bistand?

Alle norske statsborgere kan be om bistand, men også flyktninger eller statsløse personer bosatt i Norge kan påregne hjelp under midlertidig opphold i utlandet.

Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst 6 måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bosteds- eller oppholdskommunen. Melding om flytting skal skrives på egen blankett, "Melding til folkeregisteret om flytting". Blanketten ligger på internett på adressen www.skatteetaten.no.

Norske borgere som bosetter seg i utlandet eller oppholder seg der i lengre tid, bør melde fra til nærmeste utenriksstasjon. Da vil norske myndigheter lettere kunne ta kontakt i en eventuell krisesituasjon som for eksempel krever evakuering.

Hva utenriksstasjonen kan bistå med:.

 • utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
 • opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
 • gi råd om overføring av penger fra Norge
 • gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
 • bistå med å skaffe juridisk bistand
 • i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
 • bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
 • besøke arresterte eller fengslede
 • i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Hovedprinsippet for ambassadens assistanse er hjelp til selvhjelp.

For nordmenn i nød, ring ambassadens telefonnummer  +380 44 2812200 (Fra Norge: 23955700) Dette nummeret kan også brukes etter åpningstid og i helger. Man vil da få muligheten til å bli satt over til UDs operative senter for videre assistanse.

Hva utenriksstasjonen ikke kan bistå med:

 • betale regninger for  hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
 • utføre reisebyråtjenester
 • pengeoverføring/utbetaling,  herunder sosial stønad
 • følge syke, barn eller  andre tilbake til Norge
 • innblanding i rettergang 
 • betale privat engasjert forsvarer
 • skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
 • oversette attester o.l.
 • assistere i sivile saker
 • overta omsorg for barn

For ytterligere informasjon se Utenriksdepartementets internettsider.