Apostille/legalisering, oversettelser og kopier

For å forenkle systemet med dokumentlegalisering ble en konvensjon om opphevelse av kravet til legalisering av utenlandske offentlige dokumenter vedtatt i regi av Haag-konferansen for internasjonal privatrett 5. oktober 1961 (Apostille-konvensjonen). Dette er en konvensjon Norge, Ukraina og Hviterussland alle har ratifisert. Gjennom konvensjonen erstattes legalisering av en forenklet prosedyre hvor dokumentet, eller et vedlegg til dette, påføres et apostille-stempel som inneholder de samme bekreftelser som tidligere kunne kreves ved legalisering. Ambassaden i Kyiv besitter ikke kompetansen til å påføre slik apostille da Haag-konvensjonen utelukker ambassadene som ledd i legaliseringsprosessen. I Norge er det Fylkesmannen og UDs konsulatseksjon som påfører apostille.

Klikk på linkene for å finne kompetente myndigheter for påføring av apostille i henholdsvis Ukraina og Hviterussland.

Oversettelser

Ambassadene er ikke statsautoriserte oversettere og kan derfor ikke være behjelpelige med å oversette dokumenter. Det henvises her til lokale oversettelsesbyråer.

Rett kopi

Ambassaden kan attestere rett kopi av originaler. Et slikt stempel bekrefter ikke dokumentets ekthet eller utsteders signatur, kun at dokumentet er en kopi og at vi har sett originalen. Originalen må medbringes. Vennligst ring oss i forkant dersom du ønsker hjelp til dette. Det påløper i forbindelse med dette et gebyr som er regulert gjennom Utenriksstasjonenes gebyrtariff, p.t. 50 NOK,- for hver maskinskrevet side eller del av arbeid, men ikke mindre enn 385 NOK,-.