Gebyrsatser

Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner regulerer gebyrene ambassaden bruker. Gebyrene omregnet til lokal valuta kan bli endret ved større kursendringer.

 

Documents in English regarding fees at the Norwegian embassy:

Justerte gebyrer ved norske utenriksstasjoner -  fra 1. januar 2021

Behandlingen av følgende gebyrpliktige tjenester

    Gebyrets størrelse

 

   NOK

THB (1.jan 2021)

A. Pass, utlendingssaker og statsborgerskap  

   

1. Utstedelse av vanlig reisepass (politipass)

a) for personer over 16
b) for personer under 16

   

      1 290
        770 

 

     4 300
     2 600

2. Tjenester etter utlendingsforskriften

       Se § 2

 

3. Behandling av søknad om statsborgerskap etter statsborgerforskriften

       Se § 2

 

 

 

 

B. Sjøfartssaker

   

1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 tredje ledd

       575

     2 000

2. Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 37 (gjelder for lasteskip, passasjerskip, lektere, flyttbare innretninger og dessuten for fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer)

         575

     2 000

3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of Application - CRA) etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 86

         575

     2 000

 

 

 

C. Økonomisk bistand
Lån eller bistand ved pengeoverføringer

   

10 % av beløpet, men ikke mindre enn

og ikke mer enn

       300

     5 000

    1 050

   17 500

 

 

 

D. Notarialforretninger
Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

      288

    1 000

 

 

 

E. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy etter luftfartsloven § 3-14, jf. § 3-9

    3 390

   11 100

 

 

 

F. For bistand i kommersielle saker utover fem timer kan det kreves følgende timesats:

Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

     1 150

     4 000

 

 

 

G. Tilleggsgebyr og dekning av ekstra utgifter

 Se §§ 3 og 4