Statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes etter fylte 21 år og før fylte 22 år. Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap avgjøres av Utlendingsdirektoratet. Nordmenn bosatt i Mexico må levere søknaden ved Danmarks ambassade i Mexico by.

For å søke om bibehold av norsk statsborgerskap må skjema på UDI sine sider benyttes: https://www.udi.no/skal-fornye/beholde-norsk-statsborgerskap-bibehold/

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Fødselsattest 
  • Kopi av norsk pass for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
  • Fødselsattest for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
  • Kopi av oppholds-/arbeidstillatelse til den av søkerens foreldre som er norsk, fra landet hvor norsk forelder er bosatt
  • Dokumentasjon fra offentlig myndighet for at søkeren ikke har annet statsborgerskap
  • Kopi av foreldrenes vigselsattest
  • Dokumentasjon på hvor lenge søker har bodd i Norge eller andre nordiske land

Når det gjelder øvrig informasjon, som f.eks. dobbelt statsborgerskap, søknadsskjemaer også videre henvises til UDIs hjemmeside- https://www.udi.no/skal-fornye/beholde-norsk-statsborgerskap-bibehold/.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratets nettsider.