Søknad om nytt pass

Søknad om nytt pass fremsettes ved personlig fremmøte på ambassaden, og forutsetter godtgjøring av søkers identitet og statsborgerskap. Gammelt norsk pass skal medbringes for makulasjon.

Ring ambassaden for avtale. Tlf 03 740 1900

Passgebyr:
For personer over 16 år:   NIS 470.-   (NOK 1290.-)
For personer under 16 år: NIS 280.-   (NOK 770.-)

Nødpass : NIS 615.-   (NOK 1690.-)

 

Ved utstedelse av pass er det nå krav om obligatorisk biometri i pass.

Søkere vil ved oppmøte på ambassaden betale søknadsgebyr og deretter avgi biometriske data i form av foto, to fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert utstyr på stasjonen for biometriopptak. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Det er ikke mulig å søke om pass uten norsk personnummer. Personer som ikke allerede har norsk personnummer, må søke om dette ( Se personnummer)

Til barn under 18 år utstedes ikke pass uten skriftlig samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Minst en av foreldrene må møte på ambassaden med passøker. Den av foreldrene som ikke møter må sende skriftlig samtykke samt kopi av egen legitimasjon, fortrinnsvis eget pass. Eventuelt kreves bevis på eneansvar.

Gyldighetstid for pass er som følger:

0 – 5 år: to år 5 – 10: tre år 10 – 16 år: fem år Over 16 år: ti år

Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet.

Ventetiden for nye pass er ca 3 uker.

Nødpass utstedes i spesielle tilfeller, og er gyldig for kun en reise. De er gebyrpliktige på lik linje med vanlige pass.

Mer om pass kan leses på politiets sider: https://www.politi.no/tjenester/pass/