Statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes etter fylte 21 år og før fylte 22 år. Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap avgjøres av Utlendingsdirektoratet, og gjøres først elektronisk på Utlendingsdirektoratets nettsider. Nordmenn bosatt i Chile kan søke via VFS-Chile.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på Utlendingsdirektoratet sine nettsider.

For ytterligere informasjon om norsk statsborgerskap, se  Utlendingsdirektoratets nettsider.