Praktikantopphold ved Norges ambassade i Moskva høsten 2020

Norges ambassade i Moskva tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2020. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Søknadsfrist er 15. mars 2020. 

Ambassaden i Moskva er en av Norges største bilaterale utenriksstasjoner med i overkant av 50 ansatte. Om lag halvparten av disse er russiske lokalt ansatte, mens den andre halvparten er utsendte diplomater fra Utenriksdepartementet og andre fagdepartement. Moskva er hovedstaden i Russland og sete for presidentadministrasjonen, parlamentet, regjeringen og alle ministeriene. Byen har anslagsvis 15 millioner innbyggere, og den byr på et svært rikt tilbud av restauranter, kafeer, kulturarrangementer, museer, m.m.

Praktikanten vil formelt være tilknyttet ambassadens Presse-, kultur- og informasjonsavdeling. Flere av arbeidsoppgavene, herunder oppfølging av stasjonens kontoer i sosiale medier, vil følge av dette. Samtidig legges det vekt på at praktikanten gjennom løpende veiledning også skal bli kjent med et bredere spekter av ambassadens virksomhet. Dette inkluderer oppgaver knyttet til næringsfremme, forskning og utdanning, fiskerisamarbeidet m.m. Praktikanten vil delta i planlegging og gjennomføring av forskjellige arrangementer og besøk, og vil også bidra inn i ambassadens rapportering om ulike økonomiske og politiske forhold. Praktikanten vil få tilbud om én-til-én undervisning med russisklærer i arbeidstiden.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og russisk. Kjennskap til politiske og kulturelle forhold i regionen er en fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. IKT-kompetanse og gode evner til elektronisk informasjonsinnhenting er en forutsetning. Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder, og har normalt oppstart tidlig i august. Nøyaktig til- og fratredelsesdato fastsettes i dialog mellom ambassaden og praktikanten.
  • Det tilstås et stipend til praktikanten som for tiden ligger på NOK 14.000.- pr.mnd. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at denne satsen kan endres opp eller ned i tråd med eventuelle justeringer av satsene i Særavtalen for utenrikstjenesten pr. 1. juli 2020.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å dekke utgifter forbundet med reise til og fra Moskva. Vedkommende må også selv dekke utgifter til bolig under oppholdet, men ambassaden er behjelpelig med å formidle kontakter.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse. Dette er et anliggende mellom visumsøker (praktikanten selv) og russiske myndigheter, men ambassaden bistår i denne prosessen.
  • Det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon, ta direkte kontakt med NAV Internasjonalt
  • Søkere må være norske statsborgere. Personer med dobbelt statsborgerskap kan søke, men det er en forutsetning at man ikke innehar vertslandets statsborgerskap.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søkeren kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes samlet per e-post til moskva.kultur@mfa.no. Merk søknaden med «Praktikant høsten 2020». Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervjuer. Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2020 er 15. mars 2020.

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan stilles til praktikant Anni Roth Hjermann (anni.roth.hjermann@mfa.no) eller ambassadesekretær Eirik Bergene (eirik.bergene@mfa.no).

Ambassadens hjemmeside: https://www.norway.no/ru/russia/