Praktikantopphold ved generalkonsulatet i St. Petersburg høsten 2020

Norges generalkonsulat i St. Petersburg tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2020. Søknadsfristen er 15. mars 2020.

Praktikantordningen er opprettet for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i generalkonsulatets daglige virke knyttet til næringsliv, konsulærfeltet, presse-, kultur- og informasjonsarbeid, rapportering om politisk og økonomisk utvikling. Praktikanten vil delta i planlegging og gjennomføring av forskjellige arrangementer. Et praktikantopphold ved generalkonsulatet i St. Petersburg vil gi god anledning til å bli kjent med en dynamisk del av Russland med mange kontaktflater mot Norden.

Generalkonsulatet har 9 ansatte: tre norske og seks russiske medarbeidere. Konsulatet holder til i moderne lokaler sentralt i St. Petersburg. Stasjonen dekker fem føderasjonssubjekter: St. Petersburg by, Leningrad fylke, Novgorod fylke, Pskov fylke og Republikken Karelen. Embetsdistriktet er på størrelse med Norge og har et folketall på ca. 9 millioner. St. Petersburg er et viktig økonomisk senter, Russlands kulturhovedstad og huser en rekke russiske forsknings- og utdannelsesinstitusjoner. Byen har også et aktivt sivilsamfunn.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og russisk. Også engelsk er i daglig bruk som arbeidsspråk. Kjennskap til politiske og kulturelle forhold i regionen er en stor fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir vektlagt. IKT-kompetanse og god evne til elektronisk informasjonsinnhenting er en forutsetning.

Følgende vilkår gjelder:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder.
  • Oppholdet vil normalt løpe fra og med juli til og med desember.
  • Det tilstås et stipend på NOK 12.000 pr. måned til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra St. Petersburg.
  • Praktikanten må selv skaffe bolig og dekke boligutgifter. Generalkonsulatet er behjelpelig med å formidle kontakter.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse. Dette er et anliggende mellom visumsøker og russiske myndigheter, men generalkonsulatet bistår i denne prosessen.
  • Medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon, ta direkte kontakt med NAV Internasjonalt.
  • Søkere må være norske statsborgere. Personer med dobbelt statsborgerskap kan søke, men det er en forutsetning at man ikke innehar vertslandets statsborgerskap.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested i Norge eller utlandet (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. Kandidater som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiene med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søkeren kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV og karakterutskrifter sendes per e-post til cons.gen.stpetersburg@mfa.no. Merk søknaden "Praktikant høst 2020». Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju. Søknadsfristen er 15. mars 2020.

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan rettes til nåværende praktikant Laura Dolzenko (laura.dolzenko@mfa.no) eller konsul Henrik Foyn Skjerve (henrik.foyn.skjerve@mfa.no).

Hjemmeside for Norges utenriksstasjoner i Russland: https://www.norway.no/ru/russia