Praktikantopphold ved Norges generalkonsulat i Murmansk høsten 2020

Norges generalkonsulat i Murmansk tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2020. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Søknadsfrist er 15. mars 2020. 

Generalkonsulatet i Murmansk er Norges nordligste utenriksstasjon og har 17 ansatte, hvorav 4 utsendte diplomater. De øvrige er russiske lokalt ansatte, som alle behersker norsk. Murmansk er med sine rundt 300 000 innbyggere verdens største by nord for polarsirkelen. Byen byr på restauranter, kafeer, kulturopplevelser, museer og ulike friluftsaktiviteter.

Generalkonsulatet dekker et vidt spekter av oppgaver innenfor økonomi, kultur og politikk i Murmansk fylke, Arkhangelsk fylke og Nenets autonome område. Generalkonsulatets hovedoppgaver er å ivareta norske interesser og pleie forholdet til Russland i nord, bidra til utvikling av det regionale samarbeidet og yte konsulære og andre tjenester til norske borgere i tjenestedistriktet.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og russisk. Kjennskap til politiske og kulturelle forhold i regionen er en fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. IKT-kompetanse og gode evner til elektronisk informasjonsinnhenting er en forutsetning. Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på 5-6 måneder og vil normalt løpe fra august til desember/januar. Det er en viss fleksibilitet med tanke på varighet.
  • Praktikanten mottar ikke lønn, men det tilstås et stipend som for tiden ligger på NOK 12.000.- pr. mnd. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at denne satsen kan endres opp eller ned i tråd med eventuelle justeringer av satsene i særavtalen for utenrikstjenesten pr. 1. juli 2020.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å dekke utgifter forbundet med reise til og fra Murmansk. Vedkommende må også selv dekke utgifter til bolig under oppholdet, men Generalkonsulatet er behjelpelig med å formidle kontakter.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse. Dette er et anliggende mellom visumsøker (praktikanten selv) og russiske myndigheter, men generalkonsulatet bistår i denne prosessen.
  • Det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon, ta direkte kontakt med NAV Internasjonalt (https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-internasjonalt).
  • Søkere må være norske statsborgere. Personer med dobbelt statsborgerskap kan søke, men det er en forutsetning at man ikke innehar vertslandets statsborgerskap.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes samlet per e-post til cg.murmansk@mfa.no. Merk søknaden med «Praktikant høsten 2020». Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervjuer. Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2020 er 15. mars 2020.

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan stilles til generalkonsul Erik Svedahl (erik.svedahl@mfa.no).

Hjemmeside for Norges utenriksstasjoner i Russland: https://www.norway.no/ru/russia

FB/Instagram for generalkonsulatet: @norwayinmurmansk