Praktikantopphold ved ambassaden i Lisboa

Image of 28 electric tram in Lisboa

Den norske ambassaden i Lisboa tilbyr praktikantopphold på inntil seks måneder for en norsk student med oppstart i januar 2019. Søknadsfrist er søndag 23. september 2018.

Målet med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens ansatte vil studentpraktikanten delta i ambassadens daglige virke, noe som omfatter deltakelse i møter, bidrag til rapportering om økonomiske og politiske forhold, arbeid med fremme av norsk kultur og næringsliv, og håndtering av publikumshenvendelser og nettbasert informasjonsarbeid. I løpet av oppholdet skal praktikanten også skrive en lengre rapport om en aktuell politisk problemstilling.

Søkere bør ha kunnskap om og interesse for utenrikspolitikk og Europaspørsmål. Relevant faglig bakgrunn, interesse for stillingen, selvstendighet, gode samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges i utvelgelsesprosessen. Søkere som behersker portugisisk vil bli prioritert.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det gis imidlertid et skattefritt stipend som pr. i dag er på 7700 kroner pr. måned til delvis dekning av bo-, oppholds- og reiseutgifter.

Søkere til praktikantoppholdet må være norske statsborgere. Det er en forutsetning at søker er student og tilknyttet et godkjent lærested i praksisperioden. Søkeren kan f.eks. fremlegge bekreftet utdanningsplan eller i søknaden erklære å ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Søkere kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Før tiltredelse må praktikanten fremlegge dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd, samt bestille europeisk helsetrygdekort via www.helfo.no.

 

 

Søknadsinformasjon

Kort søknad (maks én side) og CV sendes innen utgangen av søndag 23. september på e-post til emb.lisbon@mfa.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassadesekretær Tønnes Log, (tonnes.log@mfa.no) eller nåværende studentpraktikant Hannah Werkland (hannah.werkland@mfa.no), tlf. +351 213 009 100.

Det tas sikte på å avholde intervjuer tidlig i uke 40. Beslutning vil bli fattet kort tid etter dette. Alle søkere vil bli tilskrevet om resultatet.