Praktikantopphold ved generalkonsulatet i Rio de Janeiro våren 2018

Nåværende praktikanter
Nåværende studentpraktikanter: Lise M. Resvold og Øystein Evenstad

Det norske generalkonsulatet i Rio de Janeiro søker studentpraktikant for våren 2018. Søknadsfrist for stillingen er 26. oktober 2017.

Det er omfattende forbindelser mellom Brasil og Norge på en rekke områder; politisk, kulturelt og ikke minst økonomisk. Rio de Janeiro regnes som Brasils hovedsete for energi, offshore og maritim virksomhet. Generalkonsulatet i Rio de Janeiro har som hovedoppgave å fremme norsk næringsliv, profilere Norge og er en fagstasjon for konsulære saker. Vi er samlokalisert og samarbeider tett med Innovasjon Norge, Sjømatrådet, samt det lokale norske Rederiforbundet, Norwegian Energy Partners, og det Norsk-Brasilianske handelskammeret. Et praktikantopphold ved generalkonsulatet vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en travel utenriksstasjon

 

Arbeidsoppgaver

Studentpraktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten får varierte arbeidsoppgaver innen næringsliv og økonomi, men også innen kultur, informasjon og konsulære saker, i tillegg til aktiv deltakelse i generalkonsulatets daglige virke. Ved generalkonsulatet i Rio de Janeiro vil dette blant annet kunne omfatte innhenting og publisering av informasjon (herunder generalkonsulatets facebook- og hjemmeside), innrapporteringer til UD og andre departementer om økonomi og næringsliv, behandling av forespørsler fra nordmenn og utenlandske borgere, konsulære saker, administrative oppgaver, samt tilrettelegging av besøk og arrangementer. Praktikanten vil i tillegg være involvert i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter som har som mål å fremme Norge og norsk kultur- og næringsliv i embetsdistriktet.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

I vurderingen av søkerne legges det vekt på relevant faglig bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk. I tillegg bør kandidaten ha gode kunnskaper i portugisisk, ha avsluttet bachelorgrad og ha internasjonal erfaring. Kjennskap til Latin-Amerika og erfaring fra regionen er en fordel. Kompetanse og interesse for publisering på web og sosiale medier er ønskelig.

 

Krav og vilkår

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med oppstart 1. februar.
  • Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. For godkjente utenlandske læresteder se http://app.lanekassen.no/lut/. Søkere som nylig har fullført bachelorgrad og har klare planer for en mastergrad vil kunne bli vurdert, mens søkere med fullført utdannelse på mastergradsnivå ved tiltredelse vil ikke bli vurdert.
  • Personer som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Det tilstås et stipend på ca. NOK 12.000 per måned til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Rio de Janeiro, samt bolig i forbindelse med oppholdet. Stipendet utbetales til norsk bankkonto.
  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet kan bistå med informasjon og fremgangsmåte.
  • Praktikanten må selv søke om å opprettholde medlemskap i norsk folketrygd under oppholdet dersom nødvendig i forhold til ett-årsregel, videre er praktikanten også selv ansvarlig for egen forsikring utover det folketrygden dekker.

 

Slik søker du

Søknad sendes til cg.riodejaneiro@mfa.no, med kopi til lise.madland.resvold@mfa.no  med emne «Praktikant høst 2018 [ditt fulle navn]». Søknad vedlegges CV med referanser, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at alle dokumenter sendes som én PDF-fil i minst mulig størrelse.

 

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner. Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende studentpraktikant Lise M. Resvold (lise.madland.resvold@mfa.no) eller konsul Rune Bjåstad (rune.bjastad@mfa.no)

 

Søknadsfrist for stillingen er 26. oktober 2017.