Praktikantopphold ved generalkonsulatet i Rio de Janeiro, høsten 2022

Søknadsfrist: 23.03.2022

Periode: 1.august til 16.desember 2022

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro er en fagstasjon som fremmer norsk næringsliv, håndterer konsulære- og utlendingssaker og profilerer Norge i konsulatets ansvarsområde.

Det er omfattende forbindelser mellom Brasil og Norge, både økonomisk og kulturelt. Brasil er et viktig samarbeidsland for Norge og nærmere 200 norske bedrifter er etablert i Brasil, særlig innen maritim sektor, fornybar energi samt olje og gass. Rio de Janeiro regnes som Brasils hovedsete for energi, offshore og maritim virksomhet.

Generalkonsulatet er samlokalisert og samarbeider tett med Innovasjon Norge, Sjømatrådet, det lokale norske Rederiforbundet, Norwegian Energy Partners, og det Norsk-Brasilianske handelskammeret.

Et praktikantopphold ved generalkonsulatet vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en travel utenriksstasjon.

 

Arbeidsoppgaver

Praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver innen næringsliv, økonomi, kultur, utlendingssaker, generalkonsulatets daglige virke og sosiale medier.

Praktikanten vil i tillegg være involvert i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter og arrangementer, som har som formål å fremme Norge og norsk kultur- og næringsliv i embetsdistriktet. Dette vil omfatte tilrettelegging av besøk, gjennomføring av arrangementer, medansvar for stasjonens digitale kommunikasjon utad og fremme norske interesser i embetsdistriktet. Enkelte administrative arbeidsoppgaver kan også være aktuelt.  

 

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Hensikten med oppholdet er at praktikanten, under veiledning, skal få en smaksprøve av utenrikstjenesten og bredden i oppgavene.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

I vurderingen av søkere legges det vekt på relevant faglig bakgrunn og erfaring, motivasjon, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk, portugisisk og engelsk vektlegges. Kandidaten bør ha internasjonal erfaring. Kompetanse og interesse for publisering på web og sosiale medier er en forutsetning. Kjennskap til Brasil og gjerne erfaring fra landet er en fordel.

 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med oppstart 1. august 2022 til 16.desember 2022.

 

  • Søkere må være norske statsborgere og medlem i Folketrygden.

 

  • Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. Søkere som nylig har fullført bachelorgrad og som for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.

 

  • Personer som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av Covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

 

  • Praktikantordningen er ulønnet, men det tilstås et stipend på NOK 11.500 per måned, til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Rio de Janeiro, samt bolig i forbindelse med oppholdet. Stipendet utbetales til norsk bankkonto, og kan kombineres med lån fra Lånekassen.

 

  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet kan bistå med informasjon og fremgangsmåte.

 

  • Praktikanten må selv søke om å opprettholde medlemskap i norsk folketrygd under oppholdet og må ha gyldig syke/ulykkesforsikring under oppholdet ved generalkonsulatet.

 

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Det understrekes at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i en slik situasjon.

Slik søker du

Søknad sendes til cg.riodejaneiro@mfa.no med kopi til Tuva Sætre Ressem (tuva.saetre.ressem@mfa) med emne «Praktikant høst 2022 [ditt fulle navn]». Søknad vedlegges CV med referanser, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at alle dokumenter sendes som én PDF-fil i minst mulig størrelse.

 

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner. Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende studentpraktikant Tuva Sætre Ressem (tuva.saetre.ressem@mfa) eller konsul Mai Tonheim (mai.tonheim@mfa.no)

 

Søknadsfrist for stillingen er 23. mars 2022.