Praktikantopphold ved ambassaden i Brasilia: Utlysning til praktikantplass høsten 2018

Den norske ambassaden i Brasilia har ledig praktikantplass i andre halvår av 2018 med tiltredelse 15.08.2018 og frem til 15.12.2018.

Ambassaden i Brasilia er en interessant og travel arbeidsplass. Brasil er et viktig samarbeidsland for Norge og over hundre norske bedrifter er etablert i Brasil, særlig innen olje og gass. Ambassaden er sentral i oppfølgingen av regjeringens skog- og klimasatsning (Amazonas-fondet) og har gjennom mange år hatt et program til støtte for urfolksrettigheter, samt prosjekter innen fred og forsoning. Det er for tiden seks utsendte diplomater ved ambassaden og ti lokalt ansatte.

Den norske ambassaden i Brasilia søker studentpraktikant for høsten 2018.

Om praktikantoppholdet
Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal praktikanten få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Praktikanten vil ta del i ambassadens daglige virke og vil få varierte arbeidsoppgaver. Praktikanten vil blant annet få oppgaver knyttet til informasjonsarbeid, kultursamarbeid, tilrettelegging av besøk og arrangementer, håndtering av publikumshenvendelser, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering. Enkelte administrative arbeidsoppgaver kan også være aktuelt.

Kvalifikasjoner
I vurderingen av søkere vil det legges vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på både norsk og engelsk er en forutsetning. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Brasil, og gjerne erfaring fra landet. Søkere bør beherske portugisisk.

Krav og vilkår
Ordningen er åpen for norske statsborgere under høyere utdanning ved et godkjent lærested, og som ikke har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere som nylig har fullført bachelorgrad og har klare planer for en mastergrad vil kunne bli vurdert, mens søkere med fullført utdannelse på mastergradsnivå ved tiltredelse vil ikke bli vurdert. Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et månedlig stipend. Stipendet er ikke skattepliktig og er på 10 000 kroner. Praktikanten må selv skaffe bolig og dekke boligutgiftene under oppholdet. Praktikanten må selv dekke reiseutgifter til og fra Brasilia. Det er et krav at praktikanten er medlem i folketrygden under oppholdet, og praktikanten er selv ansvarlig for egen forsikring utover det folketrygden dekker.

Søknad
Søknad (maks en side), CV, relevante karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.brasilia@mfa.no. Det bes opplyst dersom kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

Søknadsfrist er 10.04.2018

Spørsmål om praktikantstillingen kan rettes til ambassadesekretær Tønnes Log: tonnes.log@mfa.no, +47 23 95 50 23, eller nåværende praktikant Cecilie Rosén: cecilie.valdivia.rosen@mfa.no

Før du søker, ber vi deg lese om praktikantordningen på hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/