Polityka na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna

Miliard ludzi na całym świecie zmaga się z ekstremalnym ubóstwem. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by nieść pomoc potrzebującym, przyczyniając się tym samym do długofalowego rozwoju oraz wyższego poziomu sprawiedliwości społecznej na całym świecie.
Zdjęcie: Ken Opprann/Norad

Wojny i konflikty zbrojne zmusiły 65 milionów osób do ucieczki ze swoich domów. Wiele krajów zmaga się ze znacznymi niepokojami społecznymi oraz z wysokim poziomem cierpienia. Granice państw nie są żadną przeszkodą dla zmian klimatycznych, migracji czy chorób zakaźnych.

Realizowana przez ONZ Agenda 2030 oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stanowią globalne ramy wszelkich działań promujących zrównoważony rozwój, pokój i zasady sprawiedliwości społecznej. Przyjmując Agendę 2030 poszczególne państwa - w tym również Norwegia - zobowiązały się do osiągnięcia odpowiednich celów na poziomie krajowym. Ponadto wspólnota międzynarodowa zobowiązała się do wspomagania innych krajów w osiąganiu ich celów. 

Pomoc jest jednym z kilku dostępnych narzędzi zwalczania biedy i promowania rozwoju. Norwegia traktuje priorytetowo te obszary, które są szczególnie ważne dla rozwoju: edukację, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój gospodarczy. Prawa człowieka, równość płci, ochrona klimatu i środowiska naturalnego oraz zwalczanie korupcji są zagadnieniami o charakterze przekrojowym, które są uwzględniane we wszystkich aspektach norweskiej polityki rozwojowej.

Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji pomiędzy działalnością humanitarną i działaniami ukierunkowanymi na długofalową stymulację rozwoju. Nasze szanse na odniesienie sukcesu wzrosną, jeśli będziemy koncentrować się na działaniach prewencyjnych oraz na docieraniu do najbardziej narażonych na różnego rodzaju zagrożenia grup. Dzięki temu ograniczymy również potrzebę niesienia pomocy humanitarnej w przyszłości.

Polityka rozwojowa to zdecydowanie więcej, niż tylko oferowanie pomocy. Handel, inwestycje, współpraca w dziedzinie rozwoju technologicznego, działalność badawcza i kulturalna oraz wzmacnianie międzynarodowej praworządności są równie ważnymi celami.

Cele

 • całkowite wyeliminowanie skrajnej nędzy do roku 2030
 • zapewnienie odpowiednich standardów rządzenia oraz przestrzegania praw człowieka do roku 2030
 • przyczynienie się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) z poszanowaniem praw wszystkich ludzi
 • zapewnienie potrzebującym niezbędnego wsparcia i ochrony
 • przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju oraz wspomaganie państw w ich uniezależnianiu się od pomocy
1@2x.png

Wsparcie rozwoju sektora prywatnego

W ciągu kolejnych dziesięciu lat pracy będzie szukać miliard młodych ludzi. Sektor prywatny zapewnia 90% miejsc pracy w państwach rozwijających się. To właśnie dlatego wspieranie rozwoju sektora prywatnego, na przykład za pomocą funduszu Norfund, jest ważnym elementem podejmowanych przez Norwegię działań promujących rozwój.

Fisk@2x.png

Inicjatywa „Fish for Development”

Wsparcie rozwoju hodowli rybackich w Kerali w południowych Indiach w roku 1952 było pierwszą norweską inicjatywą pomocową zrealizowaną na arenie międzynarodowej. Obecnie pomoc koordynowana jest w bardziej strategiczny sposób za pomocą inicjatywy „Fish for Development”. Najważniejszym celem programu jest ograniczenie ubóstwa poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważone zarządzanie zasobami oraz prowadzenie generującej zyski działalności gospodarczej.

Działania

 • promowanie bliższej koordynacji działań humanitarnych i długofalowych inicjatyw rozwojowych
 • wykorzystywanie pomocy jako czynnika wspierającego prywatne inwestycje i tworzącego miejsca pracy
 • wzmacnianie pomocy humanitarnej i wspieranie długofalowego rozwoju na terenach niestabilnych
 • przyczynianie się do zapewniania większych możliwości kobietom i dziewczętom, promowanie ich prawa do samookreślenia oraz stymulowanie ich samodzielności
 • koncentrowanie wysiłków na rzecz edukacji dziewcząt, prowadzenie edukacji w warunkach kryzysu i konfliktu oraz zapewnianie wyższego poziomu edukacji
 • odgrywanie kluczowej roli w działaniach zmierzających do poprawy zdrowia matek i ograniczenia umieralności dzieci, jak również zapobieganie rozprzestrzenianiu się HIV/AIDS, gruźlicy, malarii i innych chorób zakaźnych
 • aktywne promowanie bardziej ambitnych celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na skalę globalną
 • inwestowanie w odnawialne źródła energii, w celu ograniczenia globalnej emisji gazów cieplarnianych
 • przeznaczanie około 1% dochodu narodowego brutto na działalność humanitarną i promującą rozwój
Money

Zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych i korupcji

Generowanie dochodu narodowego, nakładanie podatków oraz zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych i korupcji jest dużo ważniejsze dla rozwoju, niż oferowanie pomocy. Nielegalne przepływy środków finansowych z krajów rozwijających się osiągają wartość 1,26 biliona dolarów rocznie. Dla porównania wartość udzielanej globalnie pomocy wynosi 120 mln USD.

jente med bok 2@2x.png

Zdrowie matek i dzieci

Norwegia dostrzega rolę edukacji w poprawie zdrowia matek i dzieci. Dziewczęta, które uczą się w szkole i zdobywają edukację, zwykle wychodzą za mąż i rodzą dzieci później. Dlatego też edukacja dziewcząt i kobiet ma kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia rozrodczego i ograniczenia śmiertelności wśród dzieci.