Polityka na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna

800 milionów ludzi na całym świecie zmaga się ze skrajnym ubóstwem, zaś 70 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by nieść pomoc potrzebującym, przyczyniając się tym samym do długofalowego rozwoju oraz wyższego poziomu sprawiedliwości społecznej na całym świecie.

Zdjęcie: Ken Opprann/Norad

Postęp, jaki dokonał się na całym świecie w wielu różnych dziedzinach jest iście imponujący. Milenijny cel rozwoju zakładający obniżenie liczby osób żyjących w skrajnej nędzy o połowę do roku 2015 został zrealizowany. Nigdy wcześniej w historii ludzkości tak wielu ludzi nie żyło w tak dobrych warunkach. Nigdy wcześniej nie mieli oni też równie dobrego dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Jednakże różnice pomiędzy tymi, którzy żyją w dostatku a tymi, którzy cierpią biedę nieustannie się powiększają. Coraz więcej osób potrzebuje również ochrony i pomocy humanitarnej. Granice państw nie stanowią żadnej przeszkody dla zmian klimatycznych, migracji czy chorób zakaźnych, a wyzwania związane z migracją stają się coraz poważniejsze.

Norweska polityka rozwojowa opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDG) przyjętych przez ONZ w roku 2015. Cele te ustanawiają globalne ramy działań, jakie będą podejmowane do roku 203 w celu promowania zrównoważonego rozwoju, pokoju oraz zasad sprawiedliwości społecznej.

W norweskiej polityce rozwojowej położono szczególny nacisk na pięć obszarów: 

 • Edukacja
 • Zdrowie
 • Zmiany klimatyczne, środowisko naturalne i oceany
 • Rozwój sektora prywatnego, rolnictwo i energia odnawialna
 • Pomoc humanitarna

Prawa człowieka, równość płci, zmiany klimatyczne i ochrona środowiska naturalnego oraz zwalczanie korupcji są zagadnieniami o charakterze przekrojowym.

Wysiłki związane z niesieniem pomocy humanitarnej i wspieraniem długofalowego rozwoju wymagają koordynacji. Nasze szanse na odniesienie sukcesu wzrosną jeśli będziemy koncentrować się na działaniach prewencyjnych oraz na docieraniu do najbardziej narażonych na zagrożenia grup. Dzięki temu ograniczymy również potrzebę niesienia pomocy humanitarnej w przyszłości.

Polityka rozwojowa to zdecydowanie więcej niż tylko oferowanie pomocy. Handel, inwestycje, współpraca w dziedzinie rozwoju technologicznego, działalność badawcza i kulturalna oraz wzmacnianie międzynarodowej praworządności są równie ważnymi celami. Dlatego też obszary te również stanowią ważny element naszej polityki.

Nasze cele

Norwegia będzie włączać się w dążenia zmierzające ku:

 • całkowitemu wyeliminowaniu skrajnej nędzy do roku 2030
 • zapewnieniu odpowiednich standardów rządzenia oraz powszechnego poszanowania praw człowieka do roku 2030
 • przyczynianiu się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG) z poszanowaniem praw wszystkich ludzi
 • ochronie życia, ograniczaniu cierpienia oraz zapewnianiu godności ludzkiej podczas kryzysów humanitarnych
 • przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju oraz wspomaganiu państw w ich uniezależnianiu się od pomocy
1@2x.png

Wsparcie rozwoju sektora prywatnego

W ciągu kolejnych dziesięciu lat, pracy będzie szukać miliard młodych ludzi. Sektor prywatny zapewnia w państwach rozwijających się aż 90% wszystkich miejsc pracy. To właśnie dlatego wspieranie rozwoju sektora prywatnego, na przykład za pomocą funduszu Norfund, jest ważnym elementem podejmowanych przez Norwegię działań promujących rozwój.

skolesekk@2x.png

Edukacja dzieci uchodźców

59 milionów dzieci i 65 milionów młodych ludzi nie ma dostępu do szkół. Znaczna część środków pomocowych Norwegii jest przeznaczana na umożliwienie nauki dzieciom i młodym osobom, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów lub które żyją na terenach objętych konfliktami.

havPlast@2x.png

Oceany i ich zanieczyszczenie

Okło 80-90% plastiku, który można znaleźć w morzach i oceanach, pochodzi ze źródeł lądowych. W 2018 roku Norwegia utworzyła fundusz wspomagający kraje rozwijające się we wdrażaniu systemów gospodarki odpadami, podnoszeniu poziomu wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia oceanów, a także skutecznym ich oczyszczaniu.

Bieżące działania

Norwegia:

 • promuje skuteczniejszą koordynację działań humanitarnych i długofalowych inicjatyw rozwojowych
 • wykorzystuje pomoc jako czynnik wspierający prywatne inwestycje i tworzący miejsca pracy
 • intensyfikuje pomoc humanitarną i wspiera długofalowy rozwój na obszarach niestabilnych
 • działa na rzecz większego poszanowania praw kobiet i dziewcząt
 • intensyfikuje wysiłki na rzecz edukacji dziewcząt, edukacji w warunkach kryzysu i konfliktu oraz dąży do zapewnienia wyższego poziomu edukacji
 • odgrywa kluczową rolę w działaniach zmierzających do ograniczenia umieralności dzieci i matek, jak również w zapobieganiu rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, gruźlicy, malarii i innych chorób zakaźnych
 • aktywnie promuje bardziej ambitne cele związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych na skalę globalną
 • inwestuje w odnawialne źródła energii, w celu ograniczenia globalnej emisji gazów cieplarnianych
 • przeznacza około 1% dochodu narodowego brutto na działalność humanitarną i promującą rozwój
Money

Zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych i korupcji

Generowanie dochodu narodowego, nakładanie podatków oraz zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych i korupcji jest dużo ważniejsze dla rozwoju niż oferowanie pomocy. Liczne analizy wskazują, że roczna wartość nielegalnych przepływów finansowych i korupcji może przekraczać 1 bilion dolarów. Dla porównania, wartość udzielanej globalnie pomocy wynosi 140 miliardów USD.

jente med bok 2@2x.png

Zdrowie dzieci i matek

Norwegia dostrzega rolę edukacji w poprawie zdrowia matek i dzieci. Dziewczęta, które uczą się w szkole i zdobywają edukację, zwykle wychodzą za mąż i rodzą dzieci później. Dlatego też edukacja dziewcząt i kobiet ma kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia rozrodczego i ograniczenia śmiertelności wśród dzieci.

verden@2x.png

Transfer wiedzy

Kraje rozwijające się coraz chętniej korzystają z wiedzy i doświadczenia Norwegii w dziedzinie zarządzania zasobami naturalnymi oraz ich opodatkowania. Z przyjemnością dzielimy się naszymi spostrzeżeniami. Wykorzystujemy w tym celu takie inicjatywy, jak „Fish for Development” (wsparcie hodowli ryb), „Oil for Development” (wsparcie wydobycia ropy naftowej) oraz „Tax for Development” (wsparcie skutecznego opodatkowania). Ponadto w roku 2018 uruchomiony został program „Digitalisation for Development” (wsparcie cyfryzacji).