Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Daleka Północ

Znaczna część Norwegii położona jest na północ od koła podbiegunowego. Jednym z priorytetów Norwegii jest rozsądne zarządzanie obfitymi zasobami Arktyki. Wiąże się to z prowadzeniem współpracy globalnej, w oparciu o wiedzę naukową i z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Zdjęcie: REDink

Ludzie mieszkający na północ od koła podbiegunowego korzystają z zasobów tego regionu od tysięcy lat. Arktyka jest obszarem bogatym w złoża minerałów, ropy naftowej i gazu. Obfituje także w różne gatunki zwierząt, ryby i owoce morza. Priorytetem dla Norwegii jest obecnie znalezienie właściwej równowagi pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a jego bezpieczną eksploatacją. Będziemy dążyć do prowadzenia współpracy globalnej w oparciu o wiedzę naukową i z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Norwegia ma na celu

  • zapewnienie pokoju i stabilności w regionie oraz promowanie przewidywalności podejmowanych działań;
  • znalezienie właściwej równowagi pomiędzy ochroną środowiska naturalnego i jego bezpieczną eksploatacją poprzez rozsądne zarządzanie zasobami;
  • promowanie współpracy międzynarodowej i poszanowania międzynarodowego porządku prawnego;
  • zwiększenie zatrudnienia, tworzenie wartości oraz podnoszenie poziomu życia w regionie.
skip@2x.png

Żegluga na wodach Arktyki

Około 80% statków przepływających przez region Arktyki korzysta z wód Norwegii. Pierwszego stycznia 2017 roku wszedł w życie Kodeks Arktyczny. Norwegia odegrała wiodącą rolę w sporządzeniu Kodeksu, który określa surowe wymagania dotyczące żeglugi komercyjnej odbywającej się na wodach Arktyki.

plattform@2x.png

Arktyczne zasoby gazu i ropy naftowej

Według Amerykańskiego Towarzystwa Geologicznego jedna piąta nieodkrytych do tej pory złóż ropy naftowej i gazu może znajdować się w Arktyce. Jeżeli te zasoby mają zostać wydobyte, kluczową kwestią jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a bezpieczną eksploatacją tego wrażliwego obszaru.

Jakie działania podejmuje Norwegia?

  • utrzymuje obecność na morzach Północy w celu obrony suwerenności i praworządności oraz prowadzi działania monitorujące i gwarantuje odpowiednie reagowanie na wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym;
  • zarządza zasobami w oparciu o wiedzę naukową;
  • promuje przestrzeganie prawa morskiego;
  • wzmacnia pozycję Rady Arktycznej, która stanowi najważniejsze forum współpracy na obszarze arktycznym;
  • inwestuje w fundusze finansujące nowe przedsięwzięcia, działalność badawczą oraz infrastrukturę, mając na celu promowanie innowacyjności i rozwoju nowych technologii.
verden@2x.png

Rada Arktyczna

Rada Arktyczna składa się z ośmiu państw z regionu Arktyki, zaś 13 kolejnych krajów spoza tego obszaru ma status obserwatorów. Rada Arktyczna jest jedynym forum współpracy okołobiegunowej zajmującej się sprawami Arktyki na szczeblu rządowym.

InnovasjonForskning@2x.png

Badania naukowe na obszarze arktycznym

Norwegia zamierza być się liderem w dziedzinie wiedzy dotyczącej Arktyki oraz promować tworzenie wartości, rozsądne zarządzanie zasobami oraz rozwój terenów północnych. Od 1960 roku norweskie władze rozwijają platformę międzynarodowych badań naukowych w Ny-Ålesund w prowincji Svalbard.

globeOGmennesker@2x.png

Współpraca w regionie Morza Barentsa

Każdego roku około tysiąca młodych ludzi pochodzących z regionu spotyka się, by rywalizować w Barents Games, jednej z wielu inicjatyw powstałych w ramach współpracy w regionie Morza Barentsa. Od 1993 roku współpraca ta wywiera pozytywny wpływ na rozwój relacji dobrosąsiedzkich i promowanie zrównoważonego rozwoju w regionie, w którym istnieje wiele wspólnych możliwości i wyzwań.

*Polish presence in the Norwegian Arctic

*Poland has a long-established tradition of scientific research in the Norwegian arctic.  Since 1957 Poland has been operating a research station in the Norwegian town of Hornsund on Svalbard. Polish researchers at the station undertake important research in areas including of metereology, seismoology, biology, and glaciology. Polish-Norwegian research cooperation is also supported through EEA/Norway Grants.

Poland has been party to the Svalbard Treaty since 1931 and has been a permanent observer to the Arctic Council since it was established in 1997. Poland hosts annual meetings for the observer states in the so called "Warsaw-Format".