Klimat i środowisko naturalne

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego to dwa najpoważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie świat. Wiele krajów już dzisiaj boryka się ze skutkami zmian klimatu. W naszej części świata szczególną troskę budzą dramatyczne zmiany zachodzące w regionie Arktyki.

Zdjęcie: Bjørnulf Remme/Norad

Ekstremalne zjawiska pogodowe są częstsze niż kiedykolwiek wcześniej, poziom morza podnosi się, częściej doświadczamy też susz i powodzi. Tylko zanieczyszczenie powietrza zabija co roku 7 milionów osób. Zmiany klimatyczne oraz degradacja środowiska naturalnego niszczą ekosystemy, co ma również negatywny wpływ na rozwój poszczególnych krajów, zdrowie populacji oraz produkcję żywności. Zmiany klimatyczne powodują zwiększenie skali katastrof humanitarnych, wywołują konflikty oraz sprawiają, że wiele terenów staje się niezdatnych do zamieszkania. Dlatego też wszystkie kraje muszą dokładać wszelkich starań, by zapobiegać dalszym stratom i szkodom związanym z szeroko pojętymi zmianami klimatycznymi. Działania takie mogą przyczynić się do uratowania wielu istnień ludzkich oraz ograniczyć straty materialne i potrzebę zapewnienia pomocy humanitarnej w przypadku wystąpienia kataklizmu.

Lasy deszczowe stanowią jeden z największych na świecie filtrów usuwających z atmosfery dwutlenek węgla, zapewniają utrzymanie milionom osób i są domem ponad połowy znanych nauce gatunków fauny i flory. Norwegia przeznacza znaczne fundusze na realizację programu REDD+ (jego celem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych wynikającej z wycinania i pogarszania się stanu lasów w krajach rozwijających się).

W listopadzie 2016 roku weszło w życie Porozumienie Paryskie. Jest to pierwsza umowa o charakterze globalnym, która zobowiązuje wszystkie kraje do wyznaczania bardziej ambitnych celów związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Norwegia była jednym w pierwszych państw, które ratyfikowały owo porozumienie. Porozumienie Paryskie pozwala wierzyć, że kraje z całego świata mogą współpracować ze sobą w zapobieganiu groźnym zmianom klimatycznym.

Cele

 • ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, tak aby spowolnić globalny wzrost temperatury do poziomu niższego niż 2˚C, przy czym kolejnym celem będzie ograniczenie owego wzrostu temperatury do 1,5˚C
 • pomoc okazana krajom najbardziej narażonym na zmiany klimatyczne w dostosowaniu się do ich skutków
 • ograniczenie negatywnych konsekwencji katastrof naturalnych, w tym tych powodowanych przez zmiany klimatyczne
 • zapobieganie wycince lasów, a tym samym ograniczanie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych
 • promowanie rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa żywnościowego
Akasietre@2x.png

REDD+

Od roku 2007 Norwegia wpłaca do budżetu programu REDD+ (którego celem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych wynikającej z wycinania i pogarszania się stanu lasów w krajach rozwijających się) 3 mld NOK rocznie.

Penger@2x.png

Inicjatywa na rzecz reformy systemu dofinansowywania eksploatacji paliw kopalnych

Norwegia jest członkiem Inicjatywy na rzecz reformy systemu dofinansowywania eksploatacji paliw kopalnych. Podejmowane w jej ramach działania są niezwykle ważne dla poprawy stanu powietrza oraz przeznaczania środków publicznych na działania prorozwojowe.

Działania

 • wdrażanie postanowień Porozumienia Paryskiego, realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Ramowej Inicjatywy na Rzecz Ograniczenia Ryzyka Katastrof Naturalnych z Sendai, które to cele zostały wynegocjowane przez państwa członkowskie ONZ
 • ograniczenie ilości emitowanych przez Norwegię gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030
 • finansowanie działań zapobiegających zmianom klimatu poprzez Zielony Fundusz Klimatyczny (GCF), Globalny Fundusz Środowiskowy (GEF), Bank Światowy oraz inne wielostronne fundusze i inicjatywy partnerskie
 • pełnienie funkcji lidera międzynarodowych wysiłków na rzecz ochrony zdrowia i klimatu
 • promowanie wygaszania dofinansowania eksploatacji paliw kopalnych
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju miast oraz promowanie odnawialnych źródeł energii, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego 
 • przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi 
vindmolle@2x.png

Energia odnawialna

Sektor energetyczny jest odpowiedzialny za emisję ponad 60% wszystkich gazów cieplarnianych. Dlatego też dostępność energii odnawialnej jest niezwykle ważna dla zrównoważonego rozwoju

skip@2x.png

Statek badawczy Dr Fridtjof Nansen

Norwescy naukowcy pracujący na jednostce o nazwie Dr Fridtjof Nansen uczestniczą w programie opracowywania mapy zanieczyszczeń dna morskiego. W szczególności chodzi tu o odpady z tworzyw sztucznych, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.