Inicjatywy na rzecz pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z jakimi musi mierzyć się świat, są coraz bardziej skomplikowane. Do zakończenia wojen i konfliktów zbrojnych niezbędne są odpowiednie rozwiązania polityczne. Zwalczanie terroryzmu i zorganizowanej przestępczości wymaga działań wykraczających poza granice poszczególnych państw.
Zdjęcie: Lars Røraas /Forsvaret

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i dobrobytu w Norwegii oraz w innych krajach musimy robić wszytko, co w naszej mocy, by zapobiegać potencjalnym konfliktom oraz ograniczać ich zakres i rozwiązywać te już istniejące. Niezwykle ważna jest obrona międzynarodowego porządku prawnego oraz podejmowanie wiążących zobowiązań w zakresie współpracy międzynarodowej. Działania obronne podejmowane wspólnie z naszymi sojusznikami zapewniają Norwegii bezpieczeństwo i swobodę działania.

ONZ oraz porządek prawny, w którego utrzymaniu ONZ odgrywa kluczową rolę, są niezwykle ważne dla Norwegii. Nasze członkostwo w NATO oraz więzy transatlantyckie stanowią podstawę norweskiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Nasze zaangażowanie w działalność pojednawczą i pokojową również jest niezwykle ważne - Norwegia zdecydowanie popiera prowadzoną przez ONZ dyplomację pokojową. Wzajemne, zrównoważone i możliwe do zweryfikowania rozbrojenie wpisuje się w wyznawane przez Norwegię wartości oraz jest zgodne z jej interesami. Norwegia przykłada również ogromną wagę do wykorzystywania narzędzi dyplomatycznych w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa.

Wszystkie te działania stanowią fundament stabilności i bezpieczeństwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 

Cele

 • zapewnienie bezpieczeństwa Norwegii, ochrona jej suwerenności, zagwarantowanie integralności terytorialnej oraz politycznej swobody działania
 • promowanie pokoju, stabilności oraz rozwiązywanie konfliktów na arenie międzynarodowej
 • promowanie poszanowania praw człowieka, prawa do samostanowienia oraz rozwoju w rejonach niestabilnych
 • zapobieganie i zwalczanie radykalizacji, radykalnego ekstremizmu, zorganizowanej przestępczości, piractwa, cyberzagrożeń oraz konfliktów
 • utrzymywanie oraz dalsze wzmacnianie międzynarodowego porządku prawnego
 • wzajemne, zrównoważone i możliwe do zweryfikowania rozbrojenie
FN@2x.png

Personel wojskowy służący pod auspicjami ONZ

Obecnie w trzech misjach ONZ służy w sumie 45 norweskich wojskowych. Są oni zaangażowani w operację MINUSMA w Mali, UNMISS w Sudanie Południowym oraz UNTSO na Bliskim Wschodzie. Poza tym, na misjach w Sudanie Południowym (UNMISS), Liberii (UNMIL), Haiti (MINUSTAH) i Kolumbii (UNMC) służy 30 oficerów policji.

verden@2x.png

Pomoc w zwalczaniu przestępczości i terroryzmu

W 2016 r. Norwegia uruchomiła dwa nowe programy rozwojowe: jeden z nich wspiera wysiłki na rzecz zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości, zaś drugi przyczynia się do zapobiegania i zwalczania opartego na przemocy ekstremizmu i terroryzmu.

KvinneSymbol@2x.png

Kobiety a mediacja

Stowarzyszenie Afrykańskich Mediatorek zostało założone w 2013 roku przy wydatnym wsparciu ze strony Norwegii. Obecnie zrzesza ono niemal 150 kobiet, które przeszły odpowiednie szkolenia w zakresie mediacji. Większość z nich pochodzi z RPA.

Działania

 • przyczynianie się do zapobiegania konfliktom, ograniczania ich zasięgu oraz ich rozwiązywania poprzez wspieranie ONZ i angażowanie się w działalność pokojową i pojednawczą
 • wspieranie prowadzonych przez ONZ działań na rzecz ochrony pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
 • odpowiedzialne uczestnictwo w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ, jeśli Norwegia zostanie wybrana członkiem tego gremium na lata 2021-2022.
 • aktywny udział we współpracy międzynarodowej w ramach ONZ, NATO, OBWE, UE oraz Rady Europy
 • uczestnictwo w międzynarodowych operacjach pokojowych i koalicyjnych
 • współpraca z sojusznikami oraz innymi interesariuszami w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom z zakresu bezpieczeństwa, takim jak terroryzm, zorganizowana przestępczość oraz cyberprzestępczość
 • promowanie stabilności poprzez budowanie oraz rozwój odpowiednich instytucji
 • odgrywanie aktywnej roli na wielostronnych forach rozbrojeniowych
 • zapewnianie poszanowania praw kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach promujących pokój, stabilność i bezpieczeństwo
KvinneSymbol@2x.png

Kobiety, pokój i bezpieczeństwo

Aktywne zaangażowanie kobiet ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów i zapewnianiu długotrwałego pokoju. Norwegia wspiera działania podejmowane przez lokalnych, regionalnych i międzynarodowych graczy w celu większego zaangażowania kobiet na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.

Fredsdue@2x.png

Pokój i pojednanie w Kolumbii

Norwegia od kilku dekad angażuje się w działalność pokojową i pojednawczą w Kolumbii. Wraz z Kubą Norwegia pełni od 2012 roku rolę oficjalnego promotora procesu pokojowego z FARC-EP.