Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pokój, stabilność i bezpieczeństwo

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z jakimi musi mierzyć się świat, są coraz bardziej skomplikowane. Norwegia pragnie stawiać im czoła angażując się zdecydowanie w działalność NATO, szeroko pojęte działania pokojowe oraz pojednawcze, a także uczestnicząc w międzynarodowych programach współpracy.

Zdjęcie: Lars Røraas /Forsvaret

Sytuacja w sąsiadujących z nami obszarach, a także w sąsiedzkich regionach Europy, stała się trudniejsza. Konstelacja zaangażowanych stron jest bardziej złożona, a konflikty rozlewają się poza granice poszczególnych państw. Terroryzm międzynarodowy, zorganizowana przestępczość i zagrożenia cyfrowe wiążą się z zupełnie nowymi wyzwaniami.

Nasze członkostwo w NATO oraz więzy transatlantyckie stanowią podstawę norweskiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Norwegia wzmacnia również europejski i skandynawski aspekt swojej polityki bezpieczeństwa, nawiązując bliższą współpracę z wybranymi sojusznikami ze starego kontynentu.

ONZ oraz porządek prawny, w którego utrzymaniu organizacja ta odgrywa kluczową rolę, również są niezwykle ważne dla Norwegii. Norwegia aktywnie uczestniczy w działaniach ONZ i pragnie przyjąć na siebie odpowiednią część odpowiedzialności. W związku z tym Norwegia dąży do uzyskania statusu członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2021-2022. 

Zaangażowanie się w działalność pokojową i pojednawczą stanowi kluczowy element norweskiej polityki zagranicznej. Norwegia podejmuje aktywne wysiłki na rzecz identyfikowania trwałych rozwiązań politycznych wojen i konfliktów, zachęcając skonfliktowane strony do prowadzenia dialogu oraz wspierając je w poszukiwaniu innych sposobów ich rozwiązania.

Norwegia promuje zrównoważone, wzajemne, nieodwracalne i weryfikowalne rozbrojenie nuklearne. Takie działania są w zgodzie z wyznawanymi przez nas wartościami, z naszymi interesami oraz ze zobowiązaniami międzynarodowymi. 

Norwegia przykłada również ogromną wagę do wykorzystywania narzędzi, jakie zapewnia polityka rozwojowa, w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa.

Cele

  • utrzymywanie bliskich więzi transatlantyckich oraz dalsze wzmacnianie długofalowej współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa z USA
  • utrzymywanie oraz dalsze wzmacnianie międzynarodowego porządku prawnego
  • promowanie pokoju i pojednania na terenach objętych konfliktem i wojną
  • promowanie zrównoważonego, wzajemnego, nieodwracalnego i weryfikowalnego rozbrojenia nuklearnego
  • zapobieganie i zwalczanie radykalizacji, radykalnego ekstremizmu, zorganizowanej przestępczości, piractwa, cyberzagrożeń oraz konfliktów
KvinneSymbol@2x.png

Kobiety, pokój i bezpieczeństwo

Norwegia jest liderem działań zmierzających do promowania włączenia kobiet w procesy pokojowe oraz do zwiększenia liczby kobiet-mediatorów. W roku 2015 powołana została skandynawska Sieć Kobiet Mediatorów (Nordic Women Mediators - NWM). Norwegia prowadzi obecnie działania na rzecz ustanowienia ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej sieci kobiet-mediatorów.

verden@2x.png

Pomoc w zwalczaniu przestępczości i terroryzmu

Norwegia utworzyła specjalny program rozwojowy koncentrujący się na globalnych wyzwaniach z zakresu bezpieczeństwa, zaś w szczególności na poważnej i zorganizowanej przestępczości, radykalizacji, ekstremizmie i terroryzmie.

Działania

  • aktywny udział we współpracy międzynarodowej w ramach ONZ, NATO, OBWE, UE oraz Rady Europy
  • przyczynianie się do zapobiegania konfliktom, ograniczania ich zasięgu oraz ich rozwiązywania poprzez angażowanie się w działalność pokojową i pojednawczą oraz wspieranie ONZ
  • uczestnictwo w międzynarodowych operacjach pokojowych i koalicyjnych
  • współpraca z sojusznikami oraz uczestnictwo w realizowanych wspólnymi siłami inicjatywach globalnych w celu stawienia czoła ponadnarodowym wyzwaniom z zakresu bezpieczeństwa, takim jak terroryzm, zorganizowana przestępczość oraz cyberprzestępczość
  • dążenie do uzyskania statusu członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2021-2022.  
Fredsdue@2x.png

Norwegia jako mediator

Norwegia pełniła rolę mediatora w negocjacjach, które doprowadziły do zawarcia porozumienia pokojowego z FARC-EP w Kolumbii w roku 2016. Norwegia jest również oficjalnym mediatorem w procesach pokojowych z kolumbijską, partyzancką grupą ELN, oraz z filipińskim ruchem komunistycznym NDFP. Ponadto Norwegia pełniła również rolę mediatora w dyskretnych rozmowach pomiędzy stronami, które do tej pory nie usiadły jeszcze przy stole negocjacyjnym.

FN@2x.png

Uczestnictwo w działaniach realizowanych pod egidą ONZ

Obecnie w trzech misjach ONZ służy w sumie 45 norweskich wojskowych: są oni zaangażowani w operację MINUSMA w Mali, UNMISS w Sudanie Południowym oraz UNTSO na Bliskim Wschodzie. Poza tym, na misjach w Sudanie Południowym (UNMISS), na Cyprze (UNFICYP), Haiti (MINUJUSTH) i w Kolumbii (UNMC) służy 30 oficerów norweskiej policji. Dodatkowo na rzecz misji ONZ w Demokratycznej Republice Kongo (MONUSCO) pracują także doradcy cywilni i inni pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez ONZ.