Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Alle personer over 12 år som søker om pass må avgi biometriske data ved oppmøte på ambassaden, eller ved en norsk politistasjon.

Konsulatseksjonen har åpent for mottak av passøknader hverdager unntatt onsdag mellom kl. 10 og kl 13.

Søkere vil ved oppmøte på ambassaden betale et søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Alle som søker om pass må ha fått tildelt norsk fødselsnummer.

For å søke om nytt pass er prosedyren som følger:

For voksne

• Personlig fremmøte for utfylling av søknadspapirer.

• Gammelt pass må fremvises. Ved tap/tyveri fremvises politirapport samt gyldig legitimasjon.

• Passgebyr, PLN 250, betales kontant ved innlevering av søknad.

•Ambassaden sender søknaden til Oslo Politidistrikt som behandler den og utsteder passet. Saksbehandlingstid er ca. 2 uker pluss forsendelse til og fra Norge.

•Søkeren blir kontaktet når passet har ankommet ambassaden.

•Ferdig pass hentes av søker på ambassaden.

For barn under 16 år

•Personlig fremmøte.

•Minst én av foreldrene med foreldreansvar må møte opp sammen med barnet.

•Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg og gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på passøknaden. Har både far og mor foreldreansvaret, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass.

•Dersom foreldreansvaret er felles, og ikke begge foreldre kan møte på ambassaden med barnet, må den som møter opp ha med skriftlig fullmakt fra den fraværende part som bekrefter at barnet kan få utstedt et nytt pass. Den fraværende part må også legge ved gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av denne, samt fullmakt fra den andre forelderen.

•Gammelt pass for barnet må fremvises. •Søkes det om første pass må det i tillegg fremlegges:

•Utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer (11 sifre).

•Samme prosedyre som over når det gjelder foreldrene. •Barnets fødselsattest og foreldrenes vigselsattest.

•Selv om barnet er nyfødt, må det være med ved innlevering av passøknad.

•Passgebyr, PLN 150, betales kontant ved innlevering av søknaden.

Passets gyldighet:

Voksenpass:                        10 år

Barn mellom 10 – 16 år:     5 år

Barn mellom 5-10 år:          3 år

Barn under 5 år:                  2 år

Statsborgerskap for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Bakgrunnen er at Skattedirektoratet har besluttet at personer som utvandret fra Norge fra 1960 -1975, og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge, vil få omregistrert sitt statsborgerskap fra ”norsk” til ”ukjent” i det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette ble gjennomført i løpet av august 2012.

Dersom man etter dette ikke lenger er registrert som norsk i DSF, må ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet. I den forbindelse vil du bli bedt om å fremlegge følgende dokumentasjon og informasjon:

  • kopi av gammelt norsk pass
  • opplysning om foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Har du ikke et gammelt norsk pass, må du i tillegg oppgi;

  • fullt navn
  • fødselsdato
  • fødested
  • foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Bosatte i et annet nordisk land bes fremlegge utskrift fra landets folkeregister som må vise statsborgerskap og som også bør vise når vedkommende innvandret til dette landet.

Er du født i utlandet bør kopi av fødselsattest eller familiebok fremlegges. Ervervelse av annet statsborgerskap

Ambassaden vil også be deg fremlegge opplysninger om eventuelt annet statsborgerskap, da det er ønskelig å avklare dette før saken tas opp med Skattedirektoratet. Kopi av dokumentasjon for utenlandsk statsborgerskap, f.eks. pass eller statsborgerbrev, eller annen bekreftelse fra myndighetene i vedkommende land må fremlegges. Du vil bli anmodet om å avklare om du har fått det utenlandske statsborgerskapet ved søknad eller samtykke på annen måte. Kommer Skattedirektoratet til at det norske statsborgerskapet er tapt i henhold til tapsregelen i statsborgerlovens § 23 eller § 7 i den tidligere statsborgerlov, vil statsborgerskapet i DSF bli rettet i overensstemmelse med den fremlagte dokumentasjon.

Underretning Avklaring av statsborgerskapet må påregnes å kunne ta noen uker. Der statsborgerskapet blir endret tilbake til norsk, sender Skattedirektoratet straks underretning til ambassaden som da vil informere deg om dette. Blir det fastslått at du ikke er norsk statsborger, herunder at statsborgerskapet er tapt, vil du også få egen kopi direkte fra Skattedirektoratet der dette fremgår.

Andre spørsmål Skulle du ha ytterligere spørsmål til denne omregistreringen bes du ta direkte kontakt med Skattedirektoratet på e-post [email protected]