Søknad om pass

Alle personer over 12 år som søker om pass må avgi biometriske data ved oppmøte på ambassaden, eller ved en norsk politistasjon.

Konsulatseksjonen har åpent for mottak av passøknader hverdager unntatt onsdag mellom kl. 10 og kl 13.

Søkere vil ved oppmøte på ambassaden betale et søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Alle som søker om pass må ha fått tildelt norsk fødselsnummer.

For å søke om nytt pass er prosedyren som følger:

For voksne

• Personlig fremmøte for utfylling av søknadspapirer.

• Gammelt pass må fremvises. Ved tap/tyveri fremvises politirapport samt gyldig legitimasjon.

• Passgebyr, PLN 200, betales kontant ved innlevering av søknad.

•Ambassaden sender søknaden til Oslo Politidistrikt som behandler den og utsteder passet. Saksbehandlingstid er ca. 2 uker pluss forsendelse til og fra Norge.

•Søkeren blir kontaktet når passet har ankommet ambassaden.

•Ferdig pass hentes av søker på ambassaden.

For barn under 16 år

•Personlig fremmøte.

•Minst én av foreldrene med foreldreansvar må møte opp sammen med barnet.

•Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg og gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på passøknaden. Har både far og mor foreldreansvaret, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass.

•Dersom foreldreansvaret er felles, og ikke begge foreldre kan møte på ambassaden med barnet, må den som møter opp ha med skriftlig fullmakt fra den fraværende part som bekrefter at barnet kan få utstedt et nytt pass. Den fraværende part må også legge ved gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av denne, samt fullmakt fra den andre forelderen.

•Gammelt pass for barnet må fremvises. •Søkes det om første pass må det i tillegg fremlegges:

•Utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer (11 sifre).

•Samme prosedyre som over når det gjelder foreldrene. •Barnets fødselsattest og foreldrenes vigselsattest.

•Selv om barnet er nyfødt, må det være med ved innlevering av passøknad.

•Passgebyr, PLN 120, betales kontant ved innlevering av søknaden.

Passets gyldighet:

Voksenpass:                        10 år

Barn mellom 10 – 16 år:     5 år

Barn mellom 5-10 år:          3 år

Barn under 5 år:                  2 år