Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Statsborgerskap og personnummer

Her finner du utfyllende informasjon om dokumentasjonskrav og retningslinjer i forbindelse med søknad om personnummer og pass for barn født i Vietnam og Laos.

Oppdatert 29. juni 2020

For offentlige bekreftelser evt. rett kopi av dokumenter i forbindelse med søknad om personnummer, påløper et gebyr.  Prislisten finner du her. For mer informasjon om notarial bekreftelse (legalisering) se her.

For å få tildelt norsk personnummer må minst en av foreldrene være norsk statsborger da barnet ble født. Skatteetaten behandler søknad om personnummer. I henhold til passforskriften av 01.12.06, er det kun passmyndigheten (ambassaden) som kan fremsende søknad om tildeling av personnummer. Søknad om personnummer fremmes ved utenriksstasjonen kun dersom man skal søke om pass.

Det kreves personlig oppmøte av foreldre og barn selv om barnet er spedbarn. Foreldrene må identifisere seg med gyldig pass, evt. gyldig ID-kort med bilde.

For pass til barn under 10 år kreves det ikke opptak av biometriske data.  Se nærmere om pass til barn her.

Den totale behandlingstiden vil variere avhengig av vilkårene (bl.a. foreldrenes sivilstatus/fars faste bosted) og hvilke instanser som blir involvert i søknadsprosessen.  Man må regne med minst 3 måneder fra søknaden leveres til norsk pass kan utstedes.

STATSBORGERSKAP

Barn født etter 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid fortsatt søkes om personnummer og pass, se nedenfor.

Barn som er født etter 01.09.2006, med en norsk forelder, vil ikke kunne få visum i vietnamesisk eller laotisk pass, da de automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass. Planlegges det reise til Norge, må foreldrene ordne med norsk pass før denne reisen kan gjennomføres.

Barn som er født før 01.09.2006, med en norsk forelder gift med den andre utenlandske forelder, vil heller ikke kunne få visum i vietnamesisk eller laotisk pass. Også disse barna er norske statsborgere og må således reise til Norge på norsk pass.  For disse barna gjelder egne dokumentasjonskrav.  Ta kontakt med ambassaden for nærmere opplysninger om dette.

PERSONNUMMER/SØKNAD OM PASS FOR BARN FØDT I VIETNAM OG LAOS

NB! Kravene til dokumentasjon varierer, avhengig av om far og mors sivile status og fars registrerte bostedsadresse i  Det Sentrale Folkeregister (folkeregisteret). Se nærmere om dokumentasjonskravene «Far er gift med mor..." nedenfor.

Søknad om personnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass.

I henhold til Folkeregisterforskriften §8 kreves det DNA-test av barn og mor i forbindelse med tildeling av personnummer for barn født i Vietnam og Laos. Se lenke til forskriften her.

For nærmere opplysninger om «Barn født i utlandet» se Skatteetatens side her

For mer opplysninger kan personregisteret også kontaktes direkte. Kontaktopplysninger for Personregisteret er [email protected]

DNA-test

DNA-testen utføres på ambassaden i forbindelse med søknad om personnummer og norsk pass. 

Gebyr for DNA-test må innbetales før avtale med ambassaden om DNA-test, se nærmere om dette i «Fremgangsmåte» nedenfor.

Testen blir sendt til Oslo Universitetssykehus HF i Norge for analyse, som oversender informasjon om resultatet til Personregisteret i Skatteetaten. Dersom DNA resultatet bekrefter slektskap mor/barn blir søker tildelt et norsk personnummer.

Skatteetaten informerer straks søkers foresatte og ambassaden om vedtak om personnummer. Passøknaden vil da behandles ved ambassaden.

Avtale for å søke om personnummer, DNA-test og innlevering av passøknad bestilles ved å kontakte ambassadens konsulatseksjon på epost [email protected]. Nærmere om konsulatseksjonens åpningstid finner du her.

Dersom passet ønskes utlevert via vår honorære konsulat i Ho Chi Minh byen, bes det om at ambassaden blir gjort oppmerksom på dette ved innlevering av søknad.

FREMGANGSMÅTE FOR SØKNAD OM PERSONNUMMER OG PASS FOR BARN FØDT I VIETNAM OG LAOS

 1. Søkers foresatte henvender seg pr. e-post til utenriksstasjonen med informasjon om at det ønskes å søke om tildeling av fødselsnummer og norsk pass. Husk å oppgi fars og/eller mors norske personnummer.

 2. Søkers foresatte mottar skjema «Søknad om personnummer» fra ambassaden via epost.

 3. Ferdig utfylt søknadsskjema sammen med kopi av dokumentasjonen i hht. foreldrenes sivilstatus oversendes ambassaden (helst elektronisk) originaler fremlegges ved oppmøte på ambassaden. Ambassaden videresender dokumentene til Skatteetaten. Husk at alle attester skal være oversatt til engelsk og legalisert av rette myndighet.

 4. Skatteetaten sender melding om saksgang, og et saksnummer, i forbindelse med DNA-test direkte til søkers foresatte, med kopi til utenriksstasjonen. I brevet til søkers foresatte bes vedkommende om å innbetale avgift for prøvetaking (pr. mai 2020 kr. 1660,- pr. prøve, totalt 3320,- for mor og barn).

  Beløpet skal betales til:

  Folkeregisteret

  Kto. Nr. 7694 05 13096 i DNB

  IBAN nummer:    NO7876940513096

  Swift code:         DNBANOKK

  Det er ingen KID-nummer for innbetalingen. Søkers foresatte velger «melding til mottaker/ betalingsinformasjon» og påfører skatteetatens saksnummer på betalingen (består av årstall (fire siffer) og selve saksnummeret).

 5. Skatteetaten sender melding til utenriksstasjonen at innbetaling er mottatt og DNA-prøvetaking kan utføres.

 6. Ambassaden sender epost til søkers foresatte med forslag om tidspunkt for avtale.

 7. Barn og foresatt(e) møter på utenriksstasjonen. ID-kontroll gjennomføres. Originaldokumentasjon fremlegges og kontrolleres og DNA-test utføres. Søker fremlegger søknad om fødselsnummer og søknad om pass til barnet. Begge foreldre må undertegne på samtykke til å søke om fødselsnumme og pass. I de tilfeller hvor det er nødvendig undertegnes erklæring om farskap.

 8. Utenriksstasjonen sender snarest prøver på egnet måte til Oslo Universitetssykehus HF, som sender resultatet av DNA-prøve til Skatteetaten

 9. Søknad vedlagt dokumentasjon og utenriksstasjonens egen vurdering av de fremlagte originaldokumenter oversendes Skatteetaten.

 10. Skatteetaten sender melding om vedtak direkte til søkers foresatte med kopi av vedtaket til utenriksstasjonen til orientering.

 11. Ambassaden sender melding til foreldrene når passet er mottatt. Pass kan hentes i konsulatseksjonens åpningstid eller hos honorært konsulat i Ho Chi Minh City etter avtale.