Det norske samfunnet

Det moderne Norge er et samfunn kjennetegnet av velferd, likestilling og økonomisk stabilitet.

Foto: Ilja C. Hendel

Som nasjon har Norge røtter tilbake til 800-tallet. Landet ble uavhengig fra Sverige i 1905, og har siden vært et konstitusjonelt monarki. Grunnloven fra 1814 er verdens nest eldste gjeldende grunnlov.

I dag har Norge litt over fem millioner innbyggere. Om lag 14 prosent av dem regnes som innvandrere. Flere nasjonale minoriteter og globalisering har gjort landet mer flerkulturelt. Samene er Norges urfolk, og samisk er et offisielt språk i Norge.

Norge har gjentatte ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i, blant annet ifølge FNs Human Development Index. Det er blant landene i verden med høyest forventet levealder – 80,6 år for menn og 84,2 for kvinner. Ifølge Verdensbanken og IMF er inntekt per innbygger i Norge blant de høyeste i verden.   

Samfunnslivet kjennetegnes av et tett samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere og det sivile samfunnet – ofte kalt «den nordiske modellen». Norge har en stor offentlig sektor, og med dette følger et relativt høyt skattenivå. Til gjengjeld er helsetjenester, velferdstjenester og utdanning finansiert av staten. 32,9 prosent av befolkningen har utdanning på høgskole- og universitetsnivå.

Rike ressurser langsiktig forvaltet

Norsk økonomi har sitt utspring i naturressurser som vannkraft, mineraler og fisk. Fra 60-tallet har olje og gass kommet til. Norge er i dag verdens tredje største eksportør av gass. Landet er også i verdenstoppen når det gjelder produksjon og eksport av fisk og sjømat. Norsk økonomi er åpen og baserer seg på omfattende handel med omverdenen.

Norske myndigheter forvalter olje- og gassinntektene til fellesskapets beste. Store deler av inntektene plasseres i en sparekasse som formelt kalles Statens Pensjonsfond utland. Den dagen oljen tar slutt vil avkastningen fra fondet fortsette å gi staten solide inntekter som igjen kommer befolkningen til gode.

De globale klimaendringene gir behov for omstilling også i Norge. Norge har sluttet seg til den internasjonale klimaavtalen fra Paris. Landet har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.

kongekrone@2x.png

Monarki

Kong Harald og dronning Sonja ble signet i 1991. Kronprins Haakon er tronarving. Han er gift med kronprinsesse Mette Marit.

valgurne@2x.png

Demokrati

Det norske parlamentet - Stortinget - har 169 representanter og velges hvert fjerde år. Siden andre verdenskrig har valgdeltakelsen ved Stortingsvalg i gjennomsnitt ligget rundt 80%.

Sametinget@2x.png

Samenes parlament

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget søker å styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge.

Likhet og likeverd

Den moderne velferdsstaten er nært knyttet til verdier som likhet og likeverd. Alle borgere skal være sikret like rettigheter uavhengig av kjønn, seksuell identitet, etnisitet eller funksjonsevne. I internasjonale kåringer er Norge blant de aller beste når det gjelder likestilling og levekår. Rundt 70 prosent av kvinnene yrkesaktive. Likestilling er en av årsakene til Norges sterke økonomiske utvikling og økende levestandard siden 1960-tallet.

Baby@2x.png

Pappapermisjon

Norske foreldre har rett til 12 måneder permisjon i forbindelse med barnefødsel. 10 uker er forbeholdt fedre.

icon 40 %

40% kvinner i styrer

Ifølge norsk lov må minst kvinner utgjøre minst 40 prosent av styrer i offentlig eide foretak og private allmennaksjeselskap.

Money

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland er et av verdens største statlige investeringsfond. Fondet har investert i over 9000 selskaper og mer enn 70 land.