Norge i dag

Helt nord i Europa ligger Norge, et konstitusjonelt monarki preget av likestilling, velferd og økonomisk stabilitet.
Foto: Ilja C. Hendel

Norsk økonomi har tradisjonelt vært knyttet til utnyttelse av naturressurser som vannkraft, mineraler og fisk. Fra 60-tallet har olje og gass kommet til. Norge er i dag verdens tredje største eksportør av gass. Norge er også i verdenstoppen når det gjelder produksjon og eksport av fisk og sjømat. Fiskerinæringen er fortsatt svært viktig for mange norske lokalsamfunn. Norsk økonomi er åpen og baserer seg på omfattende handel med omverdenen.

Norge har vært et konstitusjonelt monarki siden uavhengigheten fra Sverige i 1905, men nasjonen har røtter som strekker seg tilbake til 800-tallet. I dag bor litt over fem millioner personer i Norge.

Samene er Norges urfolk, og samisk er ett av Norges to offisielle språk. Norge har også flere nasjonale minoriteter og globalisering har gjort landet mer flerkulturelt. I dag regnes rundt 13 prosent av Norges befolkning som innvandrere.

kongekrone@2x.png

Monarki

Kong Harald og dronning Sonja ble signet i 1991. Kronprins Haakon er tronarving. Han er gift med kronprinsesse Mette Marit.

valgurne@2x.png

Demokrati

Det norske parlamentet - Stortinget - har 169 representanter og velges hvert fjerde år. Siden andre verdenskrig har valgdeltakelsen ved Stortingsvalg i gjennomsnitt ligget rundt 80%.

Sametinget@2x.png

Samenes parlament

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget søker å styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge.

Likhet og likeverd

Norge har en stor offentlig sektor lik den man finner i de andre nordiske landene. Skattenivået er i internasjonal sammenheng relativt høyt. Til gjengjeld er helsetjenester og utdanning statsfinansiert. Norge har også omfattende velferdstjenester som er offentlig finansiert.

Den moderne velferdsstaten er nært knyttet til verdier som likhet og likeverd. Alle borgere skal være sikret like rettigheter uavhengig av kjønn, seksuell identitet, etnisitet eller funksjonsevne. I internasjonale kåringer kommer Norge nær toppen av listen når det gjelder likestilling og levekår. I Norge er rundt 70 prosent av kvinner yrkesaktive. Likestilling er en av årsakene til at Norge har hatt sterk økonomiske utvikling og stigende levestandard siden 1960-tallet.

Norske myndigheter har forvaltet olje- og gassinntektene til fellesskapets beste og skapt velferd som gagner hele befolkningen. Norge har opprettet en sparekasse som formelt kalles Statens Pensjonsfond utland. Den dagen oljen tar slutt vil avkastningen fra fondet fortsette å gi staten solide inntekter som igjen kommer befolkningen til gode.

De globale klimaendringene gir behov for omstilling også i Norge. Norge har sluttet seg til den internasjonale klimaavtalen fra Paris. Landet har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.

Baby@2x.png

Pappapermisjon

Norske foreldre har rett til 12 måneder permisjon i forbindelse med barnefødsel. 10 uker er forbeholdt fedre og ni av ti nybakte fedre tar ut pappapermisjon.

40@2x.png

40% kvinner i styrer

Ifølge norsk lov må minst kvinner utgjøre minst 40 prosent av styrer i offentlig eide foretak og private allmennaksjeselskap.

Money

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland er et av verdens største statlige investeringsfond. Fondet har investert i over 9000 selskaper og nærmere 80 land.