Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår økonomiske omstilling og konkurransekraft

I internasjonalt samarbeid er vi hverandres nærmeste venner og partnere. Regionalt samarbeid og samhold styrker vår gjennomslagskraft og evnen til å håndtere vår tids store felles utfordringer.

I 2017 hadde Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd.

Det norske formannskapsprogrammet fokuserte på samarbeid om sentrale samfunnsutfordringer som klima, energi, digitalisering og integrering. Sveriges viderefører en god del av dette i sitt formannskapsprogram for 2018 «Et inkluderende, innovativt og trygt Norden». 

Sveriges prioriteringer for nordisk samarbeid i 2018

  1. Et inkluderende Norden fokuserer på vår nordiske samfunnsmodell med tillit, likestilling og åpenhet som utmerkede trekk. De nordiske land har felles utfordringer som risikerer å øke kløfter i og mellom våre land. Digitale løsninger på distansebehandling, unges sosiale inkludering og en arbeidsmarkedspolitikk som gir flere mulighet til å komme i arbeid vil prioriteres. Sverige ønsker også en dialog om hvilke nordiske institusjoner og prosjekt som våre baltiske naboland kan delta i

  2. Et innovativt og bærekraftig Norden fokuserer på nordisk innovasjon som drivkraft for bærekraftig samfunnsomstilling i tråd med Parisavtalen og Agenda 2030, i Norden så vel som globalt. Sverige vil oppskalere arbeidet med bioøkonomi, bærekraftig bygging og klimasmart transport

  3. Et trygt og åpent Norden med fokus på samarbeid rundt de brede sikkerhetsspørsmål. Sverige ønsker å styrke koordinering og erfaringsutveksling omkring de nordiske lands nasjonale sikkerhetsstrategier og hvordan vi best forebygger radikalisering, organisert kriminalitet, terrorisme og menneskehandel
IkonEuropakart.png

Norden er bland verdens tettest integrerte samfunn og økonomier

IkonPenger.png

Norden er den 11. største økonomien i verden

Ikonhav.png

Norden har en variert natur og enorme naturressurser som beskyttes og utnyttes til bærekraftig energi