Energi og havressurser

Verdens befolkning øker og vil trenge mer mat og energi. Bærekraftig bruk av havets ressurser er viktig for å løse mange av verdens utfordringer.

Foto: Bjørn Luell/Statkraft

Med lang kystlinje og store havområder har Norge mye kunnskap om energi og havressurser. Norske fagmiljøer har utviklet teknologi som bidrar til en bærekraftig utvikling av naturressurser. Dette gjelder blant annet fornybar vannkraft, fisk og sjømat og olje- og gassressurser i egne farvann, og fisk- og energibistand til utviklingsland.

Havet er kilde til livsviktige ressurser, og kunnskapen knyttet til dette er helt avgjørende for kommende generasjoner. Vi må få på plass bærekraftige løsninger for ressursutnyttelse slik at vi kan ha en sunn vekst i den blå økonomien. Det betyr at vi må arbeide for gode miljøstandarder som må etterleves både nasjonalt og internasjonalt.

I 2017 la regjeringen frem en ny havstrategi. Strategien er sterkt forankret i Norges historie som havnasjon, og fokuserer på bærekraftig bruk og utvikling av havområdene.

Norge ønsker til å bidra til

  • å sikre alle mennesker tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til overkommelige priser
  • å finne løsninger på verdens energibehov, blant annet ved å dele norsk kunnskap og kompetanse
  • å sikre velfungerende internasjonale energimarkeder, global energiforsyning og europeisk energisikkerhet
  • å implementere havretten og miljøforskrifter mest mulig effektivt, både nasjonalt og internasjonalt
  • å sikre at verdiskaping i den blå økonomien er basert på bærekraftig bruk av ressursene i havet 
plattform@2x.png

Olje og gass 40% av eksporten

Samlet eksportverdi for råolje og naturgass utgjorde i 2015 om lag 450 milliarder kroner. Dette tilsvarer 40 prosent av total norsk eksport.

verden@2x.png

Olje for utvikling-programmet

Norge har lang erfaring med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd i befolkningen som helhet. Disse erfaringene deler Norge med 12 andre land gjennom Olje for utvikling-programmet

hydropower_x2.png

Stor vannkraftprodusent

Norge er verdens sjette største vannkraftprodusent og den største i Europa.

Norges innsats

  • fremmer havets betydning som matkilde og som energiressurs
  • bruker energiressurser, hav og marine ressurser på en bærekraftig måte
  • inspirerer til utvikling av bærekraftige løsninger for ressursutnyttelse
  • fremmer kunnskap og kompetanse om bærekraftig og helhetlig forvaltning av havets ressurser
  • leder an i kampen mot plastsøppel og mikroplast i havet 
bolge@2x.png

Uoppdagede ressurser

Verdens enorme - og i stor grad uutforskede – havområder vil i fremtiden potensielt kunne forsyne oss med mineraler og en rekke andre og fortsatt uoppdagede ressurser.

havPlast@2x.png

Økende mengde plast i havet

Forskere er bekymret for den økende mengden plast i havet, og konsekvensene dette vil ha for marint liv.

Fisk@2x.png

36 millioner sjømatmåltider

I 2015 eksporterte Norge i gjennomsnitt 36 millioner sjømatmåltider hver dag.