Praktikanter søkes til ambassaden i Stockholm høsten 2018

Er du interessert i arbeide ved utenriksstasjonen i landet som er en av Norges største handelspartnere og også nærmeste nabo? Den norske ambassaden i Stockholm tilbyr høsten 2018 to praktikantplasser innen henholdsvis politikk/økonomi og kommunikasjon/kultur.

På ambassaden i Stockholm er det høy politisk besøksaktivitet og samarbeidet innen kommunikasjon og kultur er omfattende. Praktikantene vil raskt inkluderes i en variert hverdag sammen med resten av ambassadens stab og slik få erfaringer fra et bredt spekter av ambassadens arbeidsområder.

Søknadsfristen er onsdag 7. mars 2018. Oppstart for praktikantoppholdet er mandag 30. juli 2018 og varighet er seks måneder.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for norsk utenrikstjeneste. Praktikantene får innsikt i ambassadens og utenrikstjenestens virksomhet, i tillegg til politiske prosesser både i inn- og utland. Ambassaden legger stor vekt på at praktikantene integreres i det daglige arbeidet.

Arbeidsdagen på ambassaden er preget av stor variasjon, noe som gir gode muligheter for interessante og spennende oppgaver for en fleksibel medarbeider. Den ene praktikanten vil ha hovedfokus på det politiske området, som imidlertid også vil kunne få oppgaver knyttet til økonomi og næringsfremme. Den andre vil ha kommunikasjons- og kulturområdet som sitt primære felt. Begge praktikantene samarbeider tett, og allsidig faglig kompetanse er derfor et fortrinn. Samtidig er det behov for at praktikantene viser fleksibilitet og bidrar til andre faglige og praktiske oppgaver. I søknaden kan det gjerne oppgis hvilket arbeidsområde som er av størst interesse.

Under veiledning vil praktikantene arbeide med blant annet politisk og økonomisk rapportering, kommunikasjon- og kulturarrangementer samt delta i planlegging og gjennomføring av ulike typer besøk og arrangement. Dessuten vil praktikantene ha en sentral rolle i driften av ambassadens hjemmesider og profil i sosiale medier.

Det stilles noen formelle krav til søkere til praktikantplassene. Du må være norsk statsborger og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlands lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert. Det er en forutsetning at praktikanten er medlem i norsk folketrygd. I vurderingen av søkerne legges det særlig vekt på faglig og praktisk bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, samt god fremstillingsevne i norsk både muntlig og skriftlig.

Praktikanten vil motta et stipend på ca. 11.000 NOK pr. måned for å delvis dekke kost og losji. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Oppstart for praktikantoppholdet er 30. juli 2018 og varigheten er seks måneder

-------------------------

Søknad sendes til emb.stockholm@mfa.no innen onsdag 7. mars.

Søknadsbrev, CV, referanser og vitnemål/karakterutskrift samles i ett PDF-dokument og mailen merkes med Søknad – praktikant høsten 2018.

-------------------------

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til:

Julie Moon Fjell julie.moon.fjell@mfa.no (kommunikasjon og kultur).

Hilde Limbodal hilde.limbodal@mfa.no (politikk og økonomi).

Mer informasjon om praktikantordningen finnes på UDs hjemmesider.