15.feb 2018

«West of Japan / East of Norway»

Luca Ferrario foto av embetsboligen.
Et av fotograf Luca Ferrarios fotografier av embetsboligen ved den norske ambassaden i Stockholm.

Fotoutstilling ved den norske ambassaden i Stockholm: En vågal sammenligning av Knut Knutsen ambassade i Stockholm, og Bruno Tauts Hyuga Villa i Atami, Japan.

Utstillingen «West of Japan/East of Norway» presenterer en vågal arkitektonisk sammenligning. For første gang trekkes det paralleller mellom Knut Knutsens norske ambassade i Stockholm, og Bruno Tauts Hyuga Villa i Atami, Japan. Knut Knutsen (norsk arkitekt, 1903-1969) var inspirert av japansk arkitektur og Frank Lloyd Wright - en japansk connoisseur i seg selv - når det gjaldt tegningen av hans ambassade bygg i Stockholm, som ble realisert i perioden mellom 1948 og 1952. Dette vet vi med utgangspunkt i hans uttalelser, dokumenter og tegninger - og arkitekturhistorikere har lagt vekt på det i flere tiår.

Den norske ambassaden ble ført tilbake til sin opprinnelige tilstand etter en nøysommelig renovering, og er i denne sammenhengen vert for fotografering og tegninger av Hyuga Villa, som sannsynligvis var en kilde til inspirasjon for Knutsen, bygget i 1936. Takket være nye fotografiske tolkninger av ambassadebygningen viser utstilling hvordan en viss japanisme snek seg inn i Knutsens design, antagelig lånt fra Hyuga Villa, fra Tauts bøker om japansk arkitektur og fra Katsura Imperial Villa i Kyoto (17. århundre).

Hyuga Villa og den norske ambassaden presenterer en personlig refleksjon over japansk arkitektur, formidlet gjennom europeisk følsomhet. Som jøde flyktet Bruno Taut (tysk arkitekt, 1880-1983) fra den voksende nazismen på midten av 1930-tallet i sentral Europa. Hans opphold i Japan kulminerte i Hyuga Villa (Kyü Hyüga Bettei). Tauts prosjekt ble første presentert i det internasjonale franske arkitektmagasinet «L'architecture d'aujourdhui» i 1937, med en tekst skrevet av arkitekten, sammen med plantegninger og fotografier. Prosjektet, en tverrkulturell oppavling av europeisk og lokal arkitektonisk språk, ble gjenoppdaget i sin fulle bredde takket være utstilling og symposier i 2016-2017.

Knut Knutsen eide flere bøker om japansk arkitektur. Den ene var «Japanische Architektur», 1936, av Tetsuro Yoshida (Tauts venn og samarbeidspartner), som fremdeles er i Knutsen familiens eie. Det er sannsynlig at han også kjente til (eller eide) Tauts bøker om samme emne. Knutsen ble i samarbeid med den norske arkitekten Arne Korsmo gitt i oppdrag å designe en norsk paviljong for The World Exhibition i Paris i 1937. Dette var en av grunnene til at han var abonnent på «L'architecture d'aujourdhui» i årene før og etter utstillingen. Presentasjonen av Hyuga Villa i 1937-magasinet må ha vært særlig viktig for Knutsen, med tanke på hans generelle interesse for japansk-europeiske relasjoner.

Taut fikk tilbringe tre år i Østen, før han bosatte seg i Istanbul, i en by der orientalsk og vestlig kultur møter hverandre. Det er nå vår hensikt å vise hvordan arven hans reiste nordover takket være Knutsen, da hans kilder til inspirasjon har gitt avtrykk helt til den norske ambassaden i Stockholm. Slik ser det ut, i allefall.

--------------------------------------------

The exhibition «West of Japan / East of Norway » attempts a daring architectural comparison. It juxtaposes for the first time Knut Knutsens Norwegian Embassy in Stockholm and Bruno Taut's Hyuga Villa in Atami, Japan. Knut Knutsen (Norwegian architecht, 1903-1969) took inspiration from Japanese architecture and Frank Lloyd Wright - a connoisseur of Japan himself - for the design of his embassy building in Stockholm, realized between 1948 and 1952. We know this from his statements, documents and drawing references. Architectural historians have been emphasizing it for decades.

The Norwegian Embassy, brought back to its pristine condition after a careful renovation, comes to host photographs and drawings of Hyuga Villa, a likely souce of inspiration to Knutsen, built in 1936. Thanks to a new photographic interpretation of the embassy building, the exhibit clarifies how a certain "Japanness" seeped into Knutsen's design, presumably borrowing from Hyuga Villa, from Taut's books on Japanese architecture, and from Katsura Imperial Villa in Kyoto (17th Century). Hyuga Villa and the Norwegian Embassy embody a personal reflection on Japanese architecture, mediated through European sensibilities. As a Jew, Bruno Taut (German architect, 1880-1983) fled from the growing Nazi movement in the mid 1930s in central Europe. His stay in Japan culminated in Hyuga Villa (Kyü Hyüga Bettei). Taut's project was first presented in the international French architectural magazine «L'architecture d'aujourdhui»,in 1937, with a text written by the architecht himself, paired with plans and photographs. The project, a crosscultural breeding between European and local architectural language, was rediscovered in its full width thanks to exhibitions and symposia in 2016-2017.

Knut Knutsen owned several books on Japanese architecture. One was «Japanische Architektur»,1936, by Tetsuro Yoshida (Taut's friend and collaborator), still in the family's possession. It is more likely that he also knew (or possessed) Taut's books on the same subject. Knutsen was commissioned, together with the Norwegian architect Arne Korsmo, to design the Norwegian pavilion for the World Exhibition in Paris in 1937. This was one of the reasons why he was a subscriber to «L'architecture d'aujourdhui» in the years before and after the exhibition. The presentation of Hyuga Villa in the 1937 magazine must have been of special importance to Knutsen, based on his general interest on Japanese-European relationships.

Taut was able to spend three years in the East, before settling in Istanbul, at the crossroad of oriental and western cultures. It is now our intention to show how his legacy travelled to the North thanks to Knutsen, as his readings must have brought inspiration all the way to the Norwegian Embassy in Stockholm. Or so it seems.