Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Søknad om Personnummer

For å få norsk pass må man ha personnummer. Personnummeret tildeles av Skatteetaten, og saksbehandlingstiden blir oppgitt til normalt ca. 6 uker. I perioder kan saksbehandlingen ta noe lengre tid.

Tilsagn om personnummer skjer i form av melding til ambassaden som deretter vil kontakte søker. Det er ikke mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Dette fordi alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

Søknad om personnummer fremmes ved utenriksstasjonen og gis normalt kun dersom man skal søke om pass.

Følgende må fremlegges for stasjonen dersom barnet er født etter 01.09.2006:

  • Søknad, der begrunnelse for ønske om personnummer fremkommer.
  • Original fødselsattest der foreldres identitet tydelig fremkommer. Papirene må være legalisert av Sri Lankas Utenriksdepartement.
  • Foreldres pass eller andre identitetsbevis, som stasjonen tar bekreftet kopi av.
  • Ambassaden sender søknaden til Skatteetaten på vegne av søker og tar kontakt med søker straks vedtak om personnummer er mottatt.
  • Anmodninger om fødselsnummer fra søsken kunne tidligere formidles i én forsendelse til Folkeregisteret. Fra og med den 26. oktober sendes kun en anmodning pr. barn.

NB: I henhold til Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige of faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007, kreves det DNA-test av barn og mor i forbindelse med tildeling av personnummer for barn født i Sri Lanka. 

Etter at søknad er mottatt hos Skatteetaten vil de sende brev til den norske forelder (til folkeregistrert adresse) angående DNA-test av mor og barn.

Gebyr for DNA-test betales av foreldre og betalingsmetode fremkommer i brevet fra Skatteetaten. Så snart avgiften for DNA-test er betalt sender Skatteetaten DNA-testutstyr til ambassaden.

Ambassaden tar så kontakt via e-post eller telefon for å sette opp et tidspunkt for testen. Testen utføres på ambassaden i Colombo. Det gjøres oppmerksom på at personene som det skal tas DNA-test av, ikke må innta mat eller drikke de siste 30 minutter før testen.

DNA testen blir sendt til Oslo Universitetssykehus HF i Norge for analyse, som oversender informasjon om resultatet til Skatteetaten.

Dersom DNA resultatet bekrefter slektskap mor/barn blir søker tildelt et norsk personnummer.

-  Fra og med den 26. oktober 2020 skal ektefolkene selv registrere ekteskapet i Folkeregisteret før de møter opp på stasjonen og anmoder om fødselsnummer. Dersom foreldrene ikke er gift, eller om ekteskapet ikke er registrert i Det sentrale folkeregister, må far også fylle inn Skjemaet NAV 55-00.10 - "Erkjennelse av farskap". Dersom mor er utenlandsk statsborger (og ikke registrert i Det sentrale folkeregister) må hun i disse tilfellene også dokumentere sin sivile status.

NB: Det kreves personlig oppmøte ved søknad om personnummer for barn. Om dette ikke er mulig må det fremlegges tilstrekkelig bekreftet bevis på at begge foreldre samtykker til å søke om personnummer og pass for barnet og det må fremlegges pass eller identitetsbevis fra begge foreldre.

Dersom begge foreldre ikke har foreldreansvar må det fremlegges dokumentasjon på hvem som har foreldreansvaret. For foreldre som er eller har vært gift er det tilstrekkelig å fremlegge vielsesattest. Er foreldreansvaret ved skilsmisse eller separasjon fastsatt ved dom, vedtak eller avtale, skal dette dokumenteres gjennom kopi av dom, vedtak eller avtale, evt. ved utskrift fra folkeregisteret i bostedskommunen. Når foreldrene ikke er gift skal bekreftelse på foreldreansvaret dokumenteres gjennom kopi av dom eller liknende.

For mer opplysninger kan Skatteetaten også kontaktes direkte. Kontaktopplysninger er:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo
Tlf: +47 800 80 000
e-post: personregisteret@skatteetaten.no