Ambassaden i Madrid søker studentpraktikant for høsten 2023.

Har du lyst til å vite mer om arbeidet i utenrikstjenesten? Ambassaden i Madrid har nå en ledig praktikantplass for høstsemesteret 2023. Søknadsfrist er 12. mars 2023.

Ambassaden arbeider med å ivareta norsk-spanske forbindelser og å fremme norske interesser i Spania på politiske, økonomiske og kulturelle felt. Ambassaden har også som oppgave å informere om Norge i Spania, samt bistå norske borgere under opphold i Spania. Dette utgjør en stor del av ambassadens virksomhet da det vanligvis er 1,5 millioner innreiser fra Norge i året, samt at det er ca. 50.000 nordmenn som bor i Spania i kortere eller lengre perioder. Ambassaden i Madrid dekker også Andorra.

                                   

Arbeidsoppgaver

Praktikanten integreres i det daglige arbeidet ved ambassaden i Madrid, noe som vil gi en unik innsikt i utenrikstjenestens virksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være informasjonsinnhenting og rapportering om politikk og økonomi. Viktige områder er energipolitikk, EU/EØS, klima og grønn omstilling, næringsliv, sikkerhetspolitikk m.m.  Studenten vil også involveres i arbeid med ambassadens kommunikasjonsplan, kulturprosjekter, hjemmesider og sosiale medier, oversettelser, tilrettelegging ved besøk fra Norge, deltakelse på ulike møter og konferanser samt å utarbeide rapporter fra disse. Praktikanten vil også få kjennskap til det konsulære arbeidet ved stasjonen gjennom å besvare henvendelser fra publikum. I tillegg vil praktikanten ta del i samarbeidsprosjekter mellom ambassaden og andre relevante instanser som jobber for å ivareta norske interesser i Spania. Det legges vekt på å gi praktikanten erfaring fra hele ambassadens virkeområde.

 

Kvalifikasjoner

Ordningen er åpen for norske studenter som er under høyere utdanning ved et godkjent lærested, fortrinnsvis i slutten av sin utdanningsperiode. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan også bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å fortsette studiene. Søkere må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i spansk samt interesse for internasjonale forhold. De må kunne vise engasjement, fleksibilitet og personlig initiativ. Det kreves også meget god formuleringsevne på norsk og engelsk. Kunnskap om både norske og spanske samfunnsforhold er ønskelig. Ambassaden vil vektlegge kandidater med interesse for EU-spørsmål da Spania overtar formannskapet i EU til sommeren. Kontaktskapende evner, samarbeidsegenskaper samt IKT-kunnskaper vektlegges også.

 

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

  • Norsk statsborgerskap
  • Medlemskap i folketrygden
  • Være registrert som student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no/) eller ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men praktikanten vil motta et månedlig stipend som for tiden utgjør NOK 14.000,-. Øvrige utgifter knyttet til reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Endring i reiserådet for Spania frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket hvis praktikantoppholdet kanselleres.

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og les mer på https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus

Praktikanten er selv ansvarlig for å finne et sted å bo. Studentpraktikanter skal ikke betale trygdeavgift, men må sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til NAV Internasjonalt for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Praktikanten må i tillegg søke om europeisk helsetrygdekort hos HELFO. Kortet gir rett til helsetjenester i oppholdslandet og ved reiser i EØS-området og Sveits. Praksisoppholdet gir ikke pensjonsgivende arbeidsinntekt, og studentpraktikanten har da ikke rett til sykepenger, særfordeler ved yrkesskade eller foreldrepenger i løpet av praksisoppholdet.

Praktikantoppholdet er på maks. 6 måneder. Det er ønskelig at praktikantene tiltrer i juli/august. Endelig dato for tiltredelse og fratredelse fastsettes etter avtale.

 

Søknadsprosedyre

Søknad sendes per e-post til emb.madrid@mfa.no innen søndag 12. mars. Denne skal inneholde CV, et personlig søknadsbrev på maksimalt 500 ord som beskriver søkerens bakgrunn og motivasjon samt karakterutskrifter fra høyere utdanning og videregående skole. Det bes om at kandidaten setter sammen alle vedleggene i én PDF-fil med minst mulig filstørrelse. Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartements nettsider.

Aktuelle kandidater må påregne intervju per Teams. Eventuelle spørsmål kan rettes til ministerråd Pia Gjesme Holm (Pia.Gjesme.Holm@mfa.no) eller nåværende studentpraktikant Marta Abelsen (Marta.Abelsen@mfa.no). Ambassadens telefonnummer er: +34 914 363 840.

Ambassaden i Madrid