Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norges ambassade i Madrid - Foto:Foto: Ambassaden
Ambassadens ansatte dekker politiske, økonomiske og kulturelle saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker. Foto: Ambassaden

Praktikantutlysning 2020

Har du lyst til å vite mer om arbeidet i utenrikstjenesten? Ambassaden i Madrid har nå en ledig praktikantplass for høsten 2020. Søknadsfrist er 1. mars.

Ambassaden arbeider med å ivareta norsk-spanske forbindelser og å fremme norske interesser i Spania på politiske, økonomiske og kulturelle felt. Ambassaden har også som oppgave å informere om Norge i Spania, samt bistå norske borgere under opphold i Spania. Med 1,5 millioner innreiser fra Norge i året, samt ca. 50.000 nordmenn som bor i Spania i kortere eller lengre perioder, utgjør dette arbeidet en stor del av ambassadens virksomhet.

                      

Arbeidsoppgaver

Praktikanten integreres i det daglige arbeidet ved ambassaden i Madrid, noe som vil gi en unik innsikt i utenrikstjenestens virksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være informasjonsinnhenting og rapportering om politikk og økonomi, arbeid med ambassadens kommunikasjonsplan, kulturprosjekter, hjemmesider og sosiale medier, oversettelser, tilrettelegging ved besøk fra Norge, deltakelse på ulike møter og konferanser samt å utarbeide rapporter fra disse. Praktikanten vil også få kjennskap til det konsulære arbeidet ved stasjonen gjennom å besvare henvendelser fra publikum. I tillegg vil praktikanten ta del i samarbeidsprosjekter mellom ambassaden og andre relevante instanser som jobber for å ivareta norske interesser i Spania. Det legges vekt på å gi praktikanten erfaring fra hele ambassadens virkeområde.

 

Kvalifikasjoner
Ordningen er åpen for norske studenter som er under høyere utdanning ved et godkjent lærested, fortrinnsvis i slutten av sin utdanningsperiode. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan også bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å fortsette studiene. Søkere må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i spansk, interesse for internasjonale forhold og samfunnsspørsmål. De må kunne vise engasjement, fleksibilitet og personlig initiativ. Det kreves også meget god formuleringsevne på norsk og engelsk. Kunnskap om både norske og spanske samfunnsforhold er ønskelig. Evne til kontaktskapende virksomhet, samarbeidsegenskaper samt IKT-kunnskaper vektlegges også.

 

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

  • Norsk statsborgerskap
  • Medlemskap i folketrygden
  • Være registrert som student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no/) eller ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

 

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men praktikanten vil motta et månedlig stipend som for tiden utgjør

NOK 11.000,-. Øvrige utgifter knyttet til reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og se https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus

Praktikanten er selv ansvarlige for å finne et sted å bo. Studentpraktikanter skal ikke betale trygdeavgift, men må sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til NAV Internasjonalt for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Praktikanten må i tillegg søke om europeisk helsetrygdkort hos HELFO. Kortet gir rett til helsetjenester i oppholdslandet og ved reiser i EØS-området og Sveits. Praksisoppholdet gir ikke pensjonsgivende arbeidsinntekt, og studentpraktikanten har da ikke rett til sykepenger, særfordeler ved yrkesskade eller foreldrepenger i løpet av praksisoppholdet.

Praktikantoppholdet er på max. 6 måneder. Det er ønskelig at praktikantene tiltrer i juli / august 2020. Endelig dato for tiltredelse og fratredelse fastsettes etter avtale.

 

Søknadsprosedyre

Søknad sendes per e-post til emb.madrid@mfa.no innen søndag 1. mars. Denne skal inneholde CV, et personlig søknadsbrev på maksimalt 500 ord som beskriver søkerens bakgrunn og motivasjon samt karakterutskrifter fra høyere utdanning og videregående skole. Det bes om at kandidaten setter sammen alle vedleggene i én PDF-fil med minst mulig filstørrelse. Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartements nettsider.

Aktuelle kandidater må påregne intervju per telefon. Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassaderråd Alf Håvard Vestrheim (Alf.Havard.Vestrheim@mfa.no) eller studentpraktikant Amandine Toso (Amandine.Toso@mfa.no). Ambassadens telefonnummer er: +34 914 363 840.