Pass og statsborgerskap

Informasjon om personnummer, pass og statsborgerskap.

Søknad om personnummer
Barn under 18 år kan søke om norsk personnummer ved ambassaden i Riyadh, ved generalkonsulatene i Jeddah og Muscat. Voksne borgere må kontakte Skatt Nord direkte. Vær oppmerksom på at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker.

Fra 7. april 2010 må alle som søker om pass ha fått tildelt norsk personnummer.

Barn under 18 år kan søke om norsk personnummer ved ambassaden eller ved et av konsulatene. Det er ikke nødvendig å bestille time. Følgende dokumentasjon må medbringes:

 • Original eller notarialbekreftet kopi av fødselsattest (oversatt til norsk eller engelsk), hvor mor og fars navn fremgår
 • Pass av foreldrene
 • Vigselsattest dersom far er norsk statsborger
 • Skjema for erklæring av farskap i de tilfeller foreldrene ikke var gift på fødselstidspunktet, eller ekteskapet ikke er registrert i Norge, dersom en av partene er registrert med adresse i Norge
 • Dersom far til barnet er registrert som ugift og utvandret i folkeregisteret, må NAV anerkjenne farskapet før Personregisteret kan behandle søknad om tildeling av personnummer.

Vær oppmerksom på at søkere født i Saudi-Arabia eller Jemen vil bli bedt om å avgi DNA-test i henhold til instruks fra Skattedirektoratet.

For søkere i Jemen: hvis en ønsker å levere en søknad om personnummer gjennom ambassaden i Riyadh må søknaden leveres direkte til ambassaden, eller til konsulatene i Jeddah eller Muscat, da konsulatet i Sana'a er stengt.

Ambassaden gjør også oppmerksom på at fødselsattester fra Oman må være påført Apostille fra omansk utenriksdepartement.

Norske borgere over 18 år kan søke om personummer ved å kontakte Skatt Nord direkte. Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Bekreftet kopi av norsk pass
 • Dersom du har skiftet etternavn etter utflytting fra Norge må du vedlegge kopi av enten vigselsattest eller annet bevis for navneendring.

Søknaden sendes til:

Skatt Nord Tromsø
[Personnummer]
Postboks 6310
9293 Tromsø, Norge

Telefon fra Norge: 800 80 000. Fra utlandet: +47 22 07 70 00blobid0.png.

Rutiner for DNA-test:

 • Skatt Nord i Tromsø mottar søknaden om personnummer fra ambassaden. Skatt Nord Tromsø informerer søkeren om kravene for DNA-test og gir veiledning for betaling av testen
 • Etter å ha mottatt betalingen vil Skatt Nord Tromsø/Folkeregisteret sende testutstyret til ambassaden
 • Ambassaden vil be søkeren om å komme til ambassaden eller det nærmeste konsulatet for å ta DNA-prøver. Prøvene vil bli sendt til Norge for analysering
 • Folkeregisteret vil informere søkeren og ambassaden om avgjørelsen. Det tar omtrent 6-8 uker fra DNA-prøvene blir sendt fra ambassaden til en avgjørelse om personnummer blir tatt.

Søknad om pass
Ambassaden i Riyadh mottar søknader om utstedelse og fornyelse av pass. Søknaden sendes fra ambassaden til politiet i Oslo, som behandler søknaden. Når søknaden er ferdigbehandlet sendes passet til ambassaden som utleverer passet til søkeren. Behandlingstiden er 2-3 uker.

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. Barn under 12 år kan også søke om pass ved generalkonsulatene i Jeddah og Muscat. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer, og gammelt pass må medbringes ved oppmøte.

Navn oppgitt i søknad om pass må være i overenstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister.

Ambassaden oppfordrer alle til å bestille time i god tid før passet går ut. Vi minner om at det også er mulig å søke om pass på en rekke politistasjoner og lensmannskontorer i Norge.

Ufullstendige søknader tas ikke imot. Søknader kan kun innleveres etter avtale. Kontakt ambassaden på telefon (+966 11) 488 1904 mellom 09.00-15.30 for å bestille en passavtale.

I tillegg til gammelt pass må barn under 16 år også medbringe følgende:

 • Begge foreldrenes pass
 • Foreldrenes vigselsattest (hvis foreldrene er gift)
 • Evt. fullmakt dersom den ene av foreldrene ikke er tilstede
 • Ferdig utfylt søknadsskjema, fåes ved ambassaden (gjelder kun barn under 12 år)
 • To standard passfoto. Bildet må være skarpt og ikke eldre enn 3 mnd (gjelder kun barn under 12 år).

Søkere over 12 år må avgi biometrisk info (ett stk. bilde, to fingeravtrykk og signatur). Dette blir gjort på ambassaden.

Søkere mellom 10 og 12 år må ikke avgi biometrisk info på ambassaden, bare ett stk. bilde og signatur.

NB! Pass blir utstedt til mindreårige bare som følge av skriftlig anmodning fra begge foreldre. Begge foreldre må møte opp sammen med den mindreårige.

Gebyrer: For personer over 16 år: NOK 450, betales kontant i lokal valuta: SAR 215. For personer under 16 år: NOK 270, betales kontant i lokal valuta: SAR 130.

Henting av nytt pass: Ditt nye pass kan hentes på ambassaden eller ved det nærmeste konsulat etter avtale. Det nye passet vil normalt være klart for henting 2-3 uker etter at søknaden er levert til ambassaden. Husk å ta med ditt gamle pass når du kommer for å hente det nye.

Passets varighet: Voksen (over 16 år): 10 år. Barn under 5 år: 2 år. Barn mellom 5 og 10 år: 3 år. Barn mellom 10 og 16 år: 5 år.

Tap av pass og utstedelse av nødpass
Ved tap av pass er ambassaden behjelpelig med utstedelse av nødpass eller annet reisedokument for hjemreise. Tapet må straks meldes til stedets politimyndighet og bekreftelse på dette må medbringes til ambassaden. Nødpass utstedes kun i ambassadens åpningstid.

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt, må du medbringe annen offentlig legitimasjon (for eksempel førerkort, bankkort, legitimasjon/iqama eller fødselsattest) sammen med et tapsmeldingsskjema til ambassaden/nærmeste konsulat. Dersom passet er stjålet, må du melde tapet til saudisk politi og medbringe en attest fra politiet om at du har meldt det stjålet.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Norsk statsborgerskap
Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Tap av norsk statsborgerskap: Norsk statsborger som ble norsk ved fødselen, men ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge, eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper automatisk sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år. Det gjelder ikke den som etter søknad har fått beholde statsborgerskapet.

Den som ellers erverver annet statsborgerskap etter søknad eller uttrykkelig har samtykket, vil automatisk tape sitt norske statsborgerskap. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap sendes til norsk utenriksstasjon i god tid før en fyller 22 år. Søknaden behandles av Utlendingsdirektoratet.

Nordmenn bosatt i Saudi-Arabia kan søke via den norske ambassaden i Riyadh:
Royal Norwegian Embassy
P.O. Box 94380, Riyadh 11693
Telefonnummer: (+966 11) 488 1904

For å søke om bibehold av norsk statsborgerskap må følgende skjema benyttes: Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (pdf). Skjemaet kan også fås hos politiet eller ved utenriksstasjonen. Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Fødselsattest
 • Kopi av søkerens norske og utenlandske pass
 • Kopi av norsk pass for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
 • Kopi av oppholds-/arbeidstillatelse i landet hvor norsk forelder er bosatt
 • Dokumentasjon fra offentlig myndighet for at søkeren ikke har annet statsborgerskap
 • Fødselsattest for den av foreldrene som søker har sitt norske statsborgerskap fra
 • Kopi av foreldrenes vigselsattest (dersom far er norsk)
 • Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra norsk folkeregister er ikke nødvendig)
 • Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år.

Dersom søknaden mangler dokumenter som skal vedlegges, må årsaken redegjøres skriftlig.
For ytterligere informasjon om norsk statsborgerskap, ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon eller se Utlendingdirektoratets nettsider.

Informasjon til norske borgere som emigrerte mellom 1960 og 1975: Norske borgere som emigrerte i disse årene har fått endret status i Folkeregisteret fra "norsk" til "ukjent" og må henvende seg til ambassaden for å endre dette før de søker om nytt pass.