Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tap av norsk statsborgerskap

Her finner du informasjon om tap og bibehold av norsk statsborgerskap.

Dobbelt statsborgerskap vil bli lov i Norge, men det er ikke avklart fra hvilken dato dette begynner å gjelde. I mellomtiden gjelder reglene som beskrevet nedenfor.

 

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.  

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år (se nedenfor om bibehold). Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider.

Bibehold av norsk statsborgerskap

Dersom man ikke har bodd i Norge i til sammen to år, eller i Norden i til sammen minst syv år, mister man automatisk sitt norske statsborgerskap når en fyller 22 år. Som botid regnes sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet.

En ny lov om norsk statsborgerskap trådte i kraft 1. september 2006.

Barn blir norske statsborgere ved fødsel enten det er far eller mor som er norsk statsborger. Dersom far dør før barnet er født, er det nok at far var norsk statsborger da han døde for at barnet blir norsk statsborger.

Det er den statsborgerloven som gjaldt da barnet ble født som avgjør om barnet ble norsk ved fødsel.

Den som har ervervet norsk statsborgerskap ved fødsel, men som ikke har vært bosatt i tilsammen to år i Norge eller tilsammen syv år i Norge og andre nordiske land, mister automatisk sitt statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man blir statsløs som følge av tapet. Det er med andre ord bare personer med dobbelt statsborgerskap som kan miste sitt norske statsborgerskap.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap og krav til tilknytning

Dersom du har tilstrekkelig tilknytning til Norge, kan du søke om å få beholde ditt norske statsborgerskap selv om du har lite botid i Norge. Søknaden må som hovedregel fremmes før du fyller 22 år. En søknad som er fremmet etter fylte 22 år, kan tas under behandling hvis du som søker ikke kan bebreides for at fristen er overskredet, eller dersom det ville være urimelig om statsborgerskapet går tapt.

Om du som søker har den nødvendige tilknytningen, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Det blir blant annet lagt vekt på om du ved en feil har fått utstedt pass utover fylte 22 år. Søkere som før fylte 22 år har hatt opphold i Norge på til sammen seks måneder, eller som er bosatt i Norge, anses for å ha tilstrekkelig tilknytning.

Hvordan fremme søknaden

Søknad for barn kan bare fremmes av foreldrene i fellesskap eller av den som har foreldreansvaret alene, eventuelt av den som er oppnevnt som verge. Barn som er fylt tolv år, må samtykke i søknaden.

Søknaden leveres til politiet, eller til en norsk utenriksstasjon (ambassade, generalkonsulat) dersom du oppholder deg i utlandet. Søknaden blir avgjort av Utlendingsdirektoratet i Norge.

Søknaden utfylles/fremmes via UDIs nettbaserte søknadsportal: https://selfservice.udi.no/no/

Søkere bosatt på Filippinene skal etter å ha registert sin søknad i søknadsportalen møte opp personlig ved ambassaden i Manila for å levere dokumentasjonen som vedlegges søknaden.

Det er ikke nødvendig å avtale tid for personlig oppmøte.

Nærmere informasjon om krav til dokumentasjon som skal innleveres/fremvises se: https://www.udi.no/sjekklister/statsborgerskap-reisedokumenter-og-permanent-opphold/sjekkliste-for-soknad-om-a-beholde-norsk-statsborgerskap/?c=phl