Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Gebyrsatser

Alle gebyrer betales kontant og i lokal valuta (MMK) samtidig som tjenesten utføres.

| Sist oppdatert 14. jan 2020

Gebyrendringer kan skje uten forhåndsvarsel, som følge av kursendringer.

Pass

Ved innlevering av søknad om pass gjelder følgende gebyr:

  • Voksne (fra fylte 16 år): NOK 570 / MMK 95 000
  • Barn under 16 år: NOK 342 / MMK 55 000

Andre gebyr

Notarialforretninger (legalisering, rett kopi etc.): MMK 65.000 / NOK 385

  • Pengeoverføring / nødlidenhetslån: 10% av overført beløp, 
    minimum NOK 300, maksimum NOK 5.000.

 

Justerte gebyrer ved norske utenriksstasjoner -  fra 1. januar 2020

Fra og med 1. januar 2020 er gebyrsatsene ved norske utenriksstasjoner justert. Forskrift om gebyr ved norske utenriksstasjoner finner du her.

Behandlingen av følgende gebyrpliktige tjenester

Gebyrets størrelse

 

NOK

MMK

A. Pass, utlendingssaker og statsborgerskap  

   

1. Utstedelse av vanlig reisepass (politipass)

a) for personer over 16
b) for personer under 16

 

570
342

 

 

95 000
55 000

 

 

2. Tjenester etter utlendingsforskriften

 

Se § 2

 

3. Behandling av søknad om statsborgerskap

Se § 2

 

 

 

 

B. Sjøfartssaker

                       

 

1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 tredje ledd

575

95 000

2. Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 37 (gjelder for lasteskip, passasjerskip, lektere, flyttbare innretninger og dessuten for fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer)

575

95 000

3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of Application - CRA) etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 86

575

95 000

 

 

 

C. Økonomisk bistand
Lån eller bistand ved pengeoverføringer

   

10 % av beløpet, men ikke mindre enn

og ikke mer enn

300

5 000

50 000

825 000

 

 

 

D. Notarialforretninger
Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

385

65 000

 

 

 

E. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy etter luftfartsloven § 3-14, jf. § 3-9

3 390

560 000

 

 

 

F. For bistand i kommersielle saker utover fem timer kan det kreves følgende timesats:

Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

1 150

190 000

 

 

 

G. Brukerbetaling for arrangement fra første time:

Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

362

60 000

 

 

 

H. Tilleggsgebyr og dekning av ekstra utgifter

Se §§ 3 og 4