Gebyrsatser

Alle gebyrer betales kontant og i lokal valuta (MMK) samtidig som tjenesten utføres.

| Sist oppdatert 14. jan 2020

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober.

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner (MMK 275 000,-)
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner (MMK 165 000,-)
  3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner (MMK 360 000,-)

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

Justerte gebyrer ved norske utenriksstasjoner -  fra 1. januar 2020

Fra og med 1. januar 2020 er gebyrsatsene ved norske utenriksstasjoner justert. Forskrift om gebyr ved norske utenriksstasjoner finner du her.

Behandlingen av følgende gebyrpliktige tjenester

Gebyrets størrelse

 

NOK

MMK

A. Pass, utlendingssaker og statsborgerskap  

   
1. Pass  Se oppdaterte satser over  

 

2. Tjenester etter utlendingsforskriften

 

Se § 2

 

3. Behandling av søknad om statsborgerskap

Se § 2

 

 

 

 

B. Sjøfartssaker

                       

 

1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 tredje ledd

575

120 000

2. Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 37 (gjelder for lasteskip, passasjerskip, lektere, flyttbare innretninger og dessuten for fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer)

575

120 000

3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of Application - CRA) etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 86

575

120 000

 

 

 

C. Økonomisk bistand
Lån eller bistand ved pengeoverføringer

   

10 % av beløpet, men ikke mindre enn

og ikke mer enn

300

5 000

65 000

1 060 000

 

 

 

D. Notarialforretninger
Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

288

60 000

 

 

 

E. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy etter luftfartsloven § 3-14, jf. § 3-9

3 390

720 000

 

 

 

F. For bistand i kommersielle saker utover fem timer kan det kreves følgende timesats:

Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

1 150

245 000

 

 

 

G. Brukerbetaling for arrangement fra første time:

Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

362

75 000

 

 

 

H. Tilleggsgebyr og dekning av ekstra utgifter

Se §§ 3 og 4