Nordområdene

Arktis er i endring. Effekten av klimaendringer og issmelting gir utfordringer, men også muligheter i nord. Internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang.
Foto: REDink

Om lag 10 prosent av Norges befolkning bor nord for polarsirkelen. I flere tusen år har menneskene der høstet de lokale ressursene. Arktis har en stor rikdom i form av mineraler, olje, gass, dyreliv, fisk og sjømat. Forskning på klima og marinbiologi gir rom for nye næringer. En forsvarlig og god balanse mellom bruk og vern står derfor høyt på Norges dagsorden. Vi ønsker å legge til rette for et globalt samarbeid med internasjonal rett og kunnskap som bærebjelker.

Norge ønsker å bidra til

  • å trygge fred, stabilitet og forutsigbarhet
  • å sikre balanse mellom bruk og vern gjennom en bærekraftig forvaltning av ressursene
  • å fremme internasjonalt samarbeid og rettsorden
  • å øke sysselsetting, verdiskaping og velferd i nordområdene
skip@2x.png

Skipsfart i polare strøk

80% av skipsfarten i Arktis går gjennom norske farvann. 1. januar 2017 trådte Polarkoden i kraft, som stiller strengere miljøkrav til skipsfart i polare strøk.

plattform@2x.png

Olje- og gass ressurser i Arktis

En femtedel av verdens uoppdagede olje- og gass ressurser kan befinne seg i Arktis ifølge US Geological Society.

Norges innsats

  • er tilstede i de nordlige havområdene for suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, overvåkning og beredskap
  • forvalter ressursene basert på vitenskapelig kunnskap
  • jobber for å sikre at havretten etterleves, og for å styrke Arktisk råd som det viktigste forum for arktisk samarbeid
  • investerer i såkornfond, forskning og infrastruktur for å øke innovasjon og teknologiutvikling. 
verden@2x.png

Arktisk råd

Åtte arktiske land er medlemmer av Arktisk råd. Tolv ikke-arktiske stater er observatører. Arktisk råd er eneste samarbeidsforum på regjeringsnivå som samler alle de arktiske landene.

Satelitt@2x.png

Norske satelitter

Norske satellitter gir verdifull informasjon og styrker forvaltning av ressurser, miljø og sjøsikkerhet i nord. De bidrar til fremtidsrettet forskning og industri på Svalbard.