Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

World Energy Outlook 2018

World Energy Outlook 2018

Siden forrige nyhetsbrev har det internasjonale energibyrået (IEA) lansert flaggskipsrapporten World Energy Outlook 2018 (WEO). Rapporten viser et blandet bilde av verdens energisituasjon. Oljemarkedet står overfor økt usikkerhet og volatilitet. Gassmarkedet preges av rask etterspørselsøkning fra Kina og globalisering i form av økte LNG-volumer. Fornybar har sterk vekst i solkraft (PV) samtidig som det ifølge IEA, er behov for mer innsats innen vindkraft og energieffektivisering. Energirelaterte CO2-utslipp har aldri vært høyere enn de er nå og stadig flere mennesker i verden får tilgang til elektrisitet.

Utgangspunktet for årets WEO er at det globale energibildet er i endring. IEA omtaler utviklingen i ukonvensjonell olje- og gassproduksjon i USA og global endring i kraftsektoren som to energirevolusjoner.

Utviklingen i ukonvensjonell olje- og gassproduksjon i USA endrer dynamikken i oljemarkedet. Olje er mer tilgjengelig, import- og eksportmønstre endres og mange opplever større usikkerhet rundt framtidig produksjon. Oljeselskaper har vridd investeringer fra langsiktige og store prosjekter mot mer kortsiktige og mindre prosjekter. Sistnevnte er en kilde til bekymring for tilbudet på mellomlang sikt.

Utviklingen i fornybar endrer elektrisitetssektoren globalt. Sol PV[1] (photovoltaic) er i ferd med å bli blant de mest kostnadseffektive alternativene for å produsere elektrisitet. Utviklingen har vridd investeringer fra kullkraft (beslutninger om investeringer i kullkraft var i 2017 en tredel av tilsvarende i 2010). Utbyggingen av ikke-regulerbar kraft som sol og vind gir nettutfordringer men gir også nye muligheter for de som ikke har tilgang på elektrisitet i dag.

Energipolitikken har stor betydning for valg av framtidig energisystem. Energimarkedene er dominert av regulering eller myndighetskontrollerte aktører. I følge IEA er utfordringen for energipolitikken (1) å stimulere til investeringer i renere, smartere og mer effektiv energiteknologier og samtidig (2) sørge for forsyningssikkerhet og et robust energisystem.

WEO 2018s fire utviklingsløp fram til 2040
World primary energy demand and energy-related CO2 emissions by scenario

Hovedpunkter fra WEOs hovedscenario New Policy Scenario (NPS):

Verden trenger mer energi. I NPS vil verdens energibehov (primær-energi) øke med mer enn en fjerdedel av dagnes nivå i perioden 2017-40. India vil mer enn doble sitt energibehov. Kina står også for sterk vekst, men dog bare en femtedel av veksten som var i perioden 2000-17. Energibruken i USA vil bli uendret mens den går ned i EU og Japan.

Verdens oljeetterspørsel vil øke med 11,5 mill. fat olje per dag fram til 2040 i NPS (nesten 10 % økning fra i dag). Økt oljeetterspørsel kommer fra utviklingsøkonomier og etterspørselsveksten er sterkest i Midtøsten og India. Kina vil være verdens største oljekonsument og –importør i 2040.

Dagens konvensjonelle oljeinvesteringer er godt under det nødvendige for å møte etterspørselen i NPS. Det har utviklet seg et gap mellom investeringer og framtidig etterspørsel. Allerede i 2025 må 34 mill. fat per dag komme fra investeringer i nye felt og funn. IEA anslår det som sannsynlig at om lag 20 mill. fat per dag blir dekket av prosjekter under utvikling og vekst i ukonvensjonell produksjon. Dette gir en utfordring med et manglende volum på 14 mill. fat per dag i 2025. Uten en opptrapping i oljeinvesteringene frykter IEA at gapet må lukkes med økte priser som stimulerer ytterligere ukonvensjonell produksjon og til å dempe etterspørselen.

Blant energibærerne vil elektrisitet få sterkest vekst med en økning på 60 % fram til 2040 i NPS. Nesten 90 % av veksten kommer i utviklingsøkonomier. Innen 2040 vil kull bytte plass med fornybar i kraftgenerering. Kullkraft står for en andel på omtrent 40 % i dag og vil falle til 25 %, mens fornybar står i dag for en andel på 25 % og vil i 2040 stå for 40 %. Energiproduksjonen i fornybar vil øke med mer enn 125 % fram til 2040.

Declines in current oil production and demand in the New Policies and Sustaiable Development scenario

I NPS øker verdens forbruk av gass med 45 % fram til 2040. IEA har oppjustert gassbruken fra fjorårets scenario. Oppjusteringen forklares med lavere priser og mer tilbud- og etterspørselsbasert prising av gass. Internasjonal handel med LNG øker med 134 % og Kina blir snart verdens største gassimportør. Innen 2040 vil Kina importere mer gass enn EU i NPS. EUs gassbruk vil i NPS gradvis reduseres fra midten av 2020-tallet til 2040, til et nivå på 410 bcm. Til sammenligning er dagens nivå på 480 bcm.

Energirelaterte CO2-utslipp økte i 2017 etter tre år med flat utvikling. Verdens kullbruk har falt i 2015 og 2016 men tok seg opp igjen i 2017. I NPS vil utslippene få en svak jevn vekst som tilsier en økning fra førindustriell temperatur med omtrent 2,7 ⁰C innen 2100.

Antallet mennesker i verden uten tilgang til elektrisitet er for første gang under en milliard. I NPS vil tallet reduseres til 650 millioner i 2030. 2 milliarder vil fortsatt være avhengige av fast brensel for matlaging. Prematur død og helseskader med dårlig luftkvalitet vil fortsatt være en utfordring i NPS.

Verdens energimarkeder er sterkt regulerte og energipolitikken har stor betydning. Mer enn 70 % av de samlede energiinvesteringene fram til 2040 i NPS besluttes av enten statskontrollerte selskaper eller mottar fult eller delvis myndighetsgaranterte inntekter.

I NPS er antallet el-biler i 2025 40 millioner og av nybilsalget i 2040 vil en av fem være elektriske. Andelen el-biler i 2040 er omtrent 350 millioner av 2 000 millioner biler i alt. Det er store regionale forskjeller og størst el-biltetthet er det i EU og Kina. I de FES er det 950 mill. av 2 000 biler elektriske, jf. faktaboks.

 

[1] Sol PV viser til teknologien som konverterer sollys til elektrisitet gjennom solcellepaneler. Photovoltaic kommer fra det greske ordet phos som betyr lys og volt som er benevnelsen for elektrisk spenning.