World Class: How to build a 21st-century school system

World Class - Foto:OECD

Direktøren for OECDs Directorate for Education and Skills, Andreas Schleicher, har skrevet bok der han oppsummerer sentrale funn fra de store internasjonale undersøkelsene PISA, TALIS og PIAAC og andre analyseprosjekter i regi av OECD de siste 20 årene. I tillegg til å ha med mange landeksempler, har boken også et personlig preg der Schleicher deler egne erfaringer fra disse 20 årene.

Hovedbudskapet i boken er hva vi kan lære av de beste utdanningssystemene. Utgangspunktet for å identifisere de beste er blant annet resultatene i PISA, men boken gir også et bredere samfunnsmessig perspektiv og analyser av politiske reformer. Boken har et kapittel med omtale («snapshots») av hva som kjennetegner fem av de beste utdanningssystemene: Singapore, Estland, Canada, Finland og Shanghai.

Faktorer som går igjen er blant annet viktigheten av å ha høye ambisjoner på vegne av alle elever og en sterk tro på at alle kan lære uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. De beste utdanningssystemene lykkes i å kombinere gode resultater med sosial utjevning. De legger også sterk vekt på lærerprofesjonen, både på rekruttering av lærere og på å utvikle gode systemer for profesjonsutvikling.

Boken har et kapittel om utfordringer ved gjennomføring av reformer. Hovedutfordringen består ofte i å mobilisere den kunnskap og erfaring som lærere og skoleledere har, de som skal gjennomføre de faktiske endringene på skolenivå og i klasserom. Myndighetene må bygge bred støtte for reformene og sikre at de som skal gjennomføre dem har god informasjon og nødvendig kompetanse og kapasitet både menneskelig og økonomisk. Myndighetene må ha realistiske forventinger til fremdrift, og ha gode systemer for bruk av data og oppfølging underveis for å sikre at reformer blir innført i tråd med intensjonen.

“But the bigger problem is that policy makers often do not have much of a sense of the capacity and expertise that is dormant among their teachers, because all their efforts focus on getting government prescription into classrooms, rather than getting the good practice from great classrooms into the education system.” (s. 218)

Her finner du hele boken.