Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly

Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly

OECD publiserte i sommer en rapport om rekruttering av personell, kompetanse og arbeidsforhold i eldreomsorgen. Pandemien har synliggjort og forverret de strukturelle problemene i eldreomsorgen i OECD-landene, som mangel på personell og utfordrende arbeidsforhold, som igjen har negativ påvirkning på kvalitet og pasientsikkerhet. Rapporten fremhever at arbeidsforholdene i sektoren må forbedres og at omsorgsarbeid må gjøres mer attraktivt. Det er også rom for å øke produktiviteten ved å bruke mer teknologi, øke kompetansen og investere i forebygging.

Krisen er særlig belastende for eldreomsorgen, både fordi en stor andel av de som blir syke er eldre og avhengige av pleie, og fordi de ansatte i eldreomsorgen er svært eksponert for smitte og sykdom.

De eldre blir flere og får mer komplekse behov når det gjelder helse og omsorg. Andelen med flere kroniske helsetilstander og/eller demens øker med økende alder. Likevel er det en stor andel av de ansatte i eldreomsorgen som har lav kompetanse, og andelen utdannede sykepleiere i eldreomsorgen er generelt lav i OECD-landene. Arbeidsforholdene for de ansatte er ofte krevende, arbeidet er tungt og andelen sykemeldinger som følge av dette er høyt. Mer enn 90% av de ansatte er kvinner, de har ofte deltidsstillinger, jobber skift og er blant de lavest lønnede i helsevesenet. Muligheter for faglig utvikling er generelt dårligere enn i øvrige deler av helsesektoren.

De fleste OECD-land har store utfordringer fremover både når det gjelder å rekruttere og beholde personell i eldreomsorgen. Mangelen på personell vil etter alt å dømme bare bli større. I tre fjerdedeler av OECD-landene har veksten i personell blitt forbigått av veksten av eldre i perioden mellom 2011-16. Antall eldre over 80 år vil øke fra 57 millioner i 2016 til over 1,2 milliarder i 2050 i de 37 OECD-landene. For å opprettholde den nåværende andelen på fem ansatte per 100 personer på 65 år og eldre (OECD-gjennomsnitt), må OECD-landene totalt øke antall ansatte i eldreomsorgen med 13,5 millioner innen 2040.

Norge ligger langt over OECD-gjennomsnittet med over 12 ansatte per 100 personer på 65 år og eldre, men må likevel øke rekrutteringen betydelig i årene fremover for å opprettholde denne andelen.

 

 

 

 

Kun halvparten av OECD-landene har egne rekrutteringsstrategier for eldreomsorgen, blant annet for å rekruttere yngre personer. Norge er ett av få land som har eget program for å rekruttere menn. Norge har også en mer stabil arbeidskraft i eldreomsorgen enn de fleste andre land. En svært viktig del av spørsmålet om tilstrekkelig bemanning i eldreomsorgen handler om bruk av teknologi. Også her er Norge kommet langt i for eksempel bruk av alarmer og sensorer. Dette øker tryggheten, reduserer behovet for bemanning og gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengre.

 

 

Du kan lese hele rapporten her: Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/who-cares-attracting-and-retaining-elderly-care-workers_92c0ef68-en

Her finner du et eget kort dokument med Fact and Figures.

 

 

[1] I rapporten brukes begrepet long-term care (LTC) på engelsk, som direkte oversatt blir langtidspleie. Dette inkluderer langtidspleie i både institusjoner (sykehjem) og i hjemmetjenesten.