Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly

Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly

OECD publiserte i sommer en rapport om rekruttering av personell, kompetanse og arbeidsforhold i eldreomsorgen. Pandemien har synliggjort og forverret de strukturelle problemene i eldreomsorgen i OECD-landene, som mangel på personell og utfordrende arbeidsforhold, som igjen har negativ påvirkning på kvalitet og pasientsikkerhet. Rapporten fremhever at arbeidsforholdene i sektoren må forbedres og at omsorgsarbeid må gjøres mer attraktivt. Det er også rom for å øke produktiviteten ved å bruke mer teknologi, øke kompetansen og investere i forebygging.

Krisen er særlig belastende for eldreomsorgen, både fordi en stor andel av de som blir syke er eldre og avhengige av pleie, og fordi de ansatte i eldreomsorgen er svært eksponert for smitte og sykdom.

De eldre blir flere og får mer komplekse behov når det gjelder helse og omsorg. Andelen med flere kroniske helsetilstander og/eller demens øker med økende alder. Likevel er det en stor andel av de ansatte i eldreomsorgen som har lav kompetanse, og andelen utdannede sykepleiere i eldreomsorgen er generelt lav i OECD-landene. Arbeidsforholdene for de ansatte er ofte krevende, arbeidet er tungt og andelen sykemeldinger som følge av dette er høyt. Mer enn 90% av de ansatte er kvinner, de har ofte deltidsstillinger, jobber skift og er blant de lavest lønnede i helsevesenet. Muligheter for faglig utvikling er generelt dårligere enn i øvrige deler av helsesektoren.

De fleste OECD-land har store utfordringer fremover både når det gjelder å rekruttere og beholde personell i eldreomsorgen. Mangelen på personell vil etter alt å dømme bare bli større. I tre fjerdedeler av OECD-landene har veksten i personell blitt forbigått av veksten av eldre i perioden mellom 2011-16. Antall eldre over 80 år vil øke fra 57 millioner i 2016 til over 1,2 milliarder i 2050 i de 37 OECD-landene. For å opprettholde den nåværende andelen på fem ansatte per 100 personer på 65 år og eldre (OECD-gjennomsnitt), må OECD-landene totalt øke antall ansatte i eldreomsorgen med 13,5 millioner innen 2040.

Norge ligger langt over OECD-gjennomsnittet med over 12 ansatte per 100 personer på 65 år og eldre, men må likevel øke rekrutteringen betydelig i årene fremover for å opprettholde denne andelen.

 

 

 

 

Kun halvparten av OECD-landene har egne rekrutteringsstrategier for eldreomsorgen, blant annet for å rekruttere yngre personer. Norge er ett av få land som har eget program for å rekruttere menn. Norge har også en mer stabil arbeidskraft i eldreomsorgen enn de fleste andre land. En svært viktig del av spørsmålet om tilstrekkelig bemanning i eldreomsorgen handler om bruk av teknologi. Også her er Norge kommet langt i for eksempel bruk av alarmer og sensorer. Dette øker tryggheten, reduserer behovet for bemanning og gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengre.

 

 

Du kan lese hele rapporten her: Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/who-cares-attracting-and-retaining-elderly-care-workers_92c0ef68-en

Her finner du et eget kort dokument med Fact and Figures.

 

 

[1] I rapporten brukes begrepet long-term care (LTC) på engelsk, som direkte oversatt blir langtidspleie. Dette inkluderer langtidspleie i både institusjoner (sykehjem) og i hjemmetjenesten.