Verdt å vite om petrokjemi

The future of petrochemicals

IEA har nylig publisert en rapport om petrokjemi, The Future of Petrochemicals. Dette er en del av en serie rapporter som tar for seg såkalte «blindsoner» på energifeltet. Med «blindsoner» menes områder som får lite oppmerksomhet men som likevel har stor betydning. IEA skriver bla. i rapporten at utviklingen i etterspørselen etter olje i petrokjemien vil være den sterkeste driveren for vekst i oljeetterspørselen i årene framover. Nedenfor er noen emner trukket fram, mye mer finnes i rapporten.

Hvor finner vi petrokjemiske produkter?

Petrokjemi anvendes til fremstilling av kunstgjødsel og plastprodukter. Begge er viktige for vår hverdag. Kunstgjødsel er helt sentralt for å produsere verdens behov for mat og de fleste omgir seg daglig med plastprodukter. Produktene har etterspurte egenskaper og en meget bred anvendelse. Tannpuss, matlaging, emballasje, i biler, busser og tog, i datamaskiner, telefoner, klær, maling og hus er noen eksempler. Emballasje er det største anvendelsesområde og står for omtrent en tredel, jf. figur nedenfor. Et oppsiktsvekkende faktum som illustrerer hvor omfattende plastbruken er, er at hvert eneste minutt blir det i verden produsert en million plastflasker.

Verdens bruk av plastprodukter
Verdens bruk av plastprodukter Foto:OECD

Hvor kommer petrokjemien fra?

Olje og gass er råvaren for petroleumskjemikalier og produktene kalles gjerne for energiprodukter. Kjemikalieindustrien er den største industrielle brukeren av energi samlet sett, større enn stål- og sementindustrien. Energibruken er delt mellom å være (1) direkte råvare som foredles og (2) energikilde i produksjonsprosesser. Litt mer enn halvparten av oljen og gassen går inn som råvare.

I 2017 ble 56 % av verdens oljeforbruk brukt til transport. Kjemikalieindustrien stod for 14 % av oljeforbruket og er det raskest voksende forbrukssegmentet. Kraftsektoren dominerer i bruken av naturgass, hvor den stod for 40 %. Kjemikalieindustrien stod for 8 % av naturgassbruken, jf. figur.

Primaryoil and natural gas

Hvordan har utviklingen vært?

Bruken av plastikk har tatt av. Veksten i verdens plastikkproduksjon har vært langt større enn veksten i produksjon av andre energiintense produkter som sement, aluminium og stål. Produksjonen av plastikk har vokst med mer enn ti ganger siden 1970 og veksten er nesten 60 % større enn veksten i verdens BNP. Produksjonen av ammoniakk, som er grunnlaget for kunstgjødsel, har utviklet seg mer i tråd med BNP og de andre energiintense produktene.

Production growth

Hva betyr dette for miljø og klima?

Miljø- og klimavirkninger knyttet til petrokjemiske produkter er komplisert. Fremstillingen av produktene gir klimagassutslipp, vann- og luftforurensing. Det brukes også mye vann i produksjonen. Også bruken av produktene gir vannforurensing og alvorlige avfallsutfordringer.

Global final energy

Samtidig bidrar produktene til lavere utslipp i andre sektorer. Bedre bygningsmaterialer gir mer energieffektive bygg. Det globale potensialet for energieffektivisering i bygg er ifølge IEA og FN på størrelse med G20-landenes samlede energibruk i 2015. Et annet eksempel er der lettvektsmaterialer, som plastikkbaserte produkter, bidrar til mer energieffektiv transport. USA har for eksempel av den grunn satt mål om å redusere vekten på kjøretøy med 30% og 50% (av 2010-nivå) i henholdsvis 2025 og 2050.

IEA beskriver i rapporten kjemikalieindustriens rolle i en framtid der FNs bærekraftsmål om fattigdom, klima, miljø og velstandsutvikling oppnås. Der skisseres en ambisiøs men oppnåelig utvikling for kjemikalieindustrien, der påvirkningen på klima og miljø avtar betydelig. IEA peker på karbonfangst, bruk og lagring, katalysatorprosesser og skifte fra bruk av kull til naturgass som løsninger på miljø- og klimautfordringene.