Veksten i verdensøkonomien har tatt seg opp

Veksten i verdensøkonomien er nå på sitt høyeste nivå siden 2010 og bredere geografisk forankret enn tidligere, skriver OECD i siste utgave av Economic Outlook som ble lansert i Paris tirsdag 28. november. Likevel er veksten i verdensøkonomien moderat, og høy gjeld i husholdninger og foretak underminerer vekstutsiktene framover. I Norge forventer OECD at privat konsum og investering vil bidra til fortsatt vekst i fastlandsøkonomien, til tross for utviklingen i boligmarkedet.

OECD legger fram sitt syn på utviklingen to ganger i året. I siste rapport er et eget kapittel viet konsekvensene av høy gjeld i husholdninger og foretak, se vedlegg. Hovedpunktene i Economic Outlook er at:

-          Veksten i verdensøkonomien har tatt seg opp,

-          Veksten er bredt geografisk forankret, og understøttes av økonomisk politikk,

-          Private investeringer er moderate, og ikke store nok til å heve vekstpotensialet fremover vesentlig,

-          Høy gjeld i husholdninger og foretak svekker vekstutsiktene, inflasjonen og lønnsveksten vil være lave

Økt etterspørsel etter investeringsvarer bidrar til oppsvinget i verdensøkonomien. Investeringene bidrar også til å heve produksjonspotensialet, men investeringene er lave sammenlignet med tidligere oppsving, og også lave med tanke på behovet for å erstatte flere år med svake investeringer. Investeringsetterslepet er et av de forhold som begrenser vekstpotensialet fremover skriver OECD.

OECD forventer fortsatt vekst i norsk økonomi, basert på privat konsum og investeringsetterspørsel. Sysselsettingsveksten vil bidra til redusert arbeidsledighet. Blir utviklingen som forventet, vil en gradvis overgang til en nøytral finanspolitikk og en normalisert pengepolitikk være på sin plass. OECD understreker at boligmarkedet utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi, og myndighetene må være forberedt på at det kan bli «en hard landing» i boligmarkedet. Blir det det, må den økonomiske politikken legges om, og tilpasses terrenget.