Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Trends shaping education

Trends Shaping Education

I tillegg til å gi oss internasjonale sammenlignbare data om alle nivåer i utdanningssystemet, publiserer OECD også andre typer analyser og tematiske gjennomganger. I januar ble Trends Shaping Education publisert, en rapport som har som formål å støtte langsiktig strategisk tenkning om utdanning.

Vanligvis får vi rapporter med data og analyser om utviklingstrekk innenfor utdanningssystemet. Denne boken utforsker heller ulike økonomiske, politiske, sosiale og teknologiske trender som vil påvirke fremtidens utdanningssystem, det vi ofte kaller megatrender. Bokens formål er å utfordre, inspirere og stimulere til refleksjon om hvordan disse trendene vil påvirke og utfordre utdanningssystemet, og i sin tur om hvilket potensial utdanning har til å påvirke trendene. Hva betyr disse trendene for min jobb, og hva kan jeg gjøre?

For eksempel viser en trend nedadgående valgdeltakelse i OECD-land fra gjennomsnittlig 76% på 1990-tallet til gjennomsnittlig 68% på 2010-tallet, og med store variasjoner mellom land. I noen land har nedgangen vært massiv, og særlig blant unge velgere. De nordiske landene er (også her) unntaket med stabil valgdeltakelse.

Figure 2.3. Declining voter turnout in OECD countries

Change in average voting rates per decade in OECD countries, 1990s and 2010s

Spørsmål som stilles er på hvilken måte utdanningssystemet i enda større grad kan bidra til å utvikle elevers og studenters kompetanse og holdninger til demokratisk deltakelse. Og hva med de voksnes kompetanse? Og hva gjør digitaliseringen med demokratiet? Er «digitalt medborgerskap» ulikt det vi forbinder med tradisjonelt medborgerskap, og hvilke kompetanser trenger befolkningen for å navigere i et mer «digitalt» demokrati?

En annen trend er et stadig økende og mer komplekst risikobilde, der et kapittel i boken omhandler temaer som personlig sikkerhet og helserisiko, cyber-sikkerhet, nasjonal sikkerhet, miljøsikkerhet og økonomisk sikkerhet.

Figure 3.7. Eye of the storm: increasing natural disasters worldwide

Number of recorded events, 1900-2018

Som vi vet er miljørisikoen økende, og antall og alvorlighetsgrad av registrerte naturkatastrofer har vokst kraftig det siste århundret. Spørsmål for utdanningssystemet er mange og spenner fra alt fra sikre og miljøvennlige bygninger til om opplæringen er «grønn» nok og om vi gjør nok på forskningssiden.

Boken har en bred målgruppe og kan brukes av forskere, politikere, lærere, studenter og ansatte i utdanningssystemet på alle nivåer. Den er tverrfaglig og henter trender og data fra mange områder og også fra andre datakilder enn OECD, som FN og Verdensbanken.

Du kan finne hele boken her: Trends Shaping Education 2019

Jeg anbefaler også at dere tar Trends Shaping Education quiz’en til en kopp kaffe!