To nye rapporter fra IEA.

IEA har nylig publisert en spesialrapport om tilgang på energi samt en rapport om forsyningssikkerhet for gass.

IEA med spesialrapport om tilgang til energi

IEA publiserte i oktober en World Energy Outlok 2017 spesialrapport om utviklingen i global energitilgang og oppnåelse av bærekraftsmål 7 om universell energitilgang innen 2030. Rapporten beskriver sammenhenger mellom velstandsutvikling og tilgang på energi. Spesielt fokuseres det på tilgang på elektrisitet og muligheter for å lage mat på en ikke helseskadelig måte. IEA har hatt fokus på disse temaene over mange år ved hjelp av finansielle bidrag fra bl.a. Norge.

 

Stadig flere mennesker i verden får tilgang på elektrisitet, og mange land er i posisjon til å nå FNs bærekraftsmål (SDG7) om tilgang til elektrisitet for alle innen 2030. IEA anslår at 1,1 mrd. mennesker var uten tilgang på elektrisitet i 2016. Dette er en nedgang (dvs. en forbedring!) på 600 mill. siden 2000. IEA anslår at i 2030 vil om lag 90 % av verdens befolkning som ikke har tilgang på elektrisitet være i land sør for Sahara. I land sør for Sahara går befolkningsveksten raskere enn veksten i energitilgang.

Nettutbygging med kraftgenerering fra fossile kilder stod bak nesten all ny energitilgang i perioden 2000 – 2016. Nye løsninger (off grid og mini grid) og fornybare kilder har de siste fem årene i økende grad gjort seg gjeldende. IEA forventer at disse vil spille en betydelig, og etter hvert dominerende, rolle. Utviklingen drives av nye forretningsmodeller i kombinasjon med digitalisering og teknologisk utvikling.

IEA anslår at 2,8 mrd. mennesker (uendret siden 2000) ikke har tilgang til ren matlaging og at 2,8 mill. mennesker dør tidlig pga. forurensing fra matlaging. IEA peker på kulturelle, sosiale og finansielle utfordringer for å løse situasjonen.

Mer informasjon vedrørende rapporten.

Global Gas Security Review 2017

IEA publiserte i oktober også en rapport om forsyningssikkerhet for naturgass med spesielt fokus på utviklingen i LNG (Liquefied Natural Gas)markedet. Rapporten er tydelig på at forsyningssikkerhet ikke kan tas for gitt og krever kontinuerlig fokus og arbeid. IEA peker i den sammenheng på en stresset situasjon for gassforsyning i Sør-Europa vinteren 2016/2017. Erfaringene viser at det kan oppstå situasjoner med knapphet i leveranser selv i perioder med generell god tilgang globalt og i markeder med velutviklet infrastruktur.

IEA anslår et romslig gassmarked på kort og mellomlang sikt drevet av at tilbudsveksten er sterkere enn veksten i etterspørsel. LNG-markedet er i rask utvikling og en rekke nye anlegg forventes å komme i drift. Utviklingen knytter regionale gassmarkeder stadig sterkere sammen i retning av et globalt marked. Dette igjen reiser nye spørsmål vedrørende forsyningssikkerhet som blant annet vær-risiko og politisk risiko. Orkanene i Mexico-gulfen og den politiske situasjonen rundt Qatar er eksempler på hendelser i det siste som har potensial til å utfordre forsyningssikkerheten.

Mer informasjon vedrørende rapporten.