Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

20 Years of the Anti Bribery convention

Tjue år med OECD-konvensjonen mot bestikkelser av offentlige utenlandske tjenestemenn

OECD-konvensjonen mot bestikkelser av offentlige utenlandske tjenestemenn er et viktig verktøy i den internasjonale kampen mot korrupsjon. Den inneholder bestemmelser som, når gjennomført i nasjonal lovgivning, kriminaliserer bedrifter og enkeltpersoner som bestikker offentlige tjenestemenn i andre land og internasjonale institusjoner. Norge ratifiserte konvensjonen i 1998, og i år er det tjue år siden konvensjonen formelt trådte i kraft.

Konvensjonen er det første og eneste internasjonale anti-korrupsjonsinstrumentet med fokus på «tilbudssiden» i en bestikkelsessituasjon - det vil si den personen eller institusjonen som tilbyr eller faktisk utfører en bestikkelse. Per i dag er det 44 parter til konvensjonen, inklusive alle OECDs medlemsland. I 2009, ti år etter ikrafttredelsen, ble konvensjonen supplert med en egen anbefaling – Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials – for å styrke statspartenes mulighet til å forebygge, identifisere og etterforske anklager om utenlandske bestikkelser.

Konvensjonen har en effektiv evalueringsmekanisme. En egen arbeidsgruppe mot bestikkelser (Working Group on Bribery) overvåker landenes oppfølging av konvensjonen gjennom såkalt fagfellevurdering. Arbeidsgruppen har siden opprettelsen foreslått over 1500 anbefalinger for å bedre anti-bestikkelseslovgivning og håndheving hos statspartene. Dette arbeidet har ført til at alle partene til konvensjonen har endret og skjerpet sin lovgivning og praksis på anti-korrupsjonsområdet. Blant annet er bestikkelser nå kriminalisert i alle 44 land og ingen tillater lenger at man får skattefradrag på bestikkelser, noe som var tilfellet før i et flertall av landene.

Selv om konvensjonen har ført til flere positive utviklinger, er det likevel utfordringer knyttet til håndheving av konvensjonen. Ved utgangen av 2017 hadde kun 52% av statspartene ilagt sanksjoner for utenlandske bestikkelser. Norge regnes som et av få land som sørger for aktiv håndheving, men ved siste evaluering i 2018, kom arbeidsgruppen likevel med noen anbefalinger for hvordan Norge kunne styrke arbeidet ytterligere.

***

Som del av OECDs anti-korrupsjonsarbeid, arrangeres årlig the OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum der over 1800 deltakere fra 120 land tar del i debatten om hvordan styrke anti-korrupsjonsarbeidet globalt. Årets forum finner sted fra 20. – 21. mars, med fokus på mulighetene og utfordringene nye teknologier medfører for anti-korrupsjonsarbeid og integritet.