Taxing Wages 2017

Lurer du på hvor mye av lønnen som går med i skatt i Norge sammenlignet med for eksempel Frankrike eller Sverige? Betaler en norsk lønnsmottaker mer eller mindre i skatt enn før? Svarene finner du i siste Taxing Wages. Den årlige publikasjonen sammenligner skatt på arbeidsinntekt mellom land og over tid for ulike husholdningstyper.

I Taxing Wages, som ble lagt fram 11. april, ser OECD på utviklingen i skatt på lønn for 8 eksempelhusholdninger med ulik inntekt og familiesammensetning. OECD tar utgangspunkt i skattekilen, som er et uttrykk for forskjellen mellom det arbeidsgiveren må betale, og det arbeidstakeren sitter igjen med (skatt og trygdeavgifter fratrukket familieytelser som andel av arbeidsgivers lønnskostnader).

                                               
Fra 2015 til 2016 så man en ørliten reduksjon i skattekilen for gjennomsnittsarbeideren i OECD, for tredje år på rad. Det ser dermed ut til at skatteøkningene etter finanskrisen så smått reverseres. Det er imidlertid først og fremst større reduksjoner i lønnsbeskatningen i enkeltland, blant dem Belgia og Østerrike, som trekker gjennomsnittet ned. OECD ser positivt på at lønnsbeskatningen er på vei ned. Særlig på lave og middels lønnsnivåer kan lavere skatt gi sterkere insentiver til å arbeide og fremme inkluderende vekst, mener OECD.

Norsk lønnsskatt har gradvis blitt redusert til OECD-gjennomsnittet 
Siden 2009 har skattekilen for en enslig norsk gjennomsnittsarbeider krympet med 1,1 prosentpoeng, mens den økte med 0,8 prosentpoeng i OECD under ett. I 2016 lå Norge om lag på OECD-gjennomsnittet med en skattekile på 36,2. Når OECD-landene rangeres fra høyest til lavest, ligger Norge på 21. plass.

For et ektepar med to barn og to inntekter, den ene på gjennomsnittslønn og den andre på 2/3 av gjennomsnittslønn, var skattekilen noe lavere, på 32,8 prosent. Barnetrygden ses i denne sammenhengen som en negativ skatt og bidrar til å trekke gjennomsnittsskatten ned.

Dersom bare én av ektefellene i den samme familien jobber og mottar gjennomsnittslønn, går skattekilen ned til 31,6 pst. Likevel rykker Norge opp til 14. plass i rangeringen. Det gjenspeiler at ulike familierelaterte ordninger trekker ned gjennomsnittsskatten for éninntektsfamilier mer i OECD under ett (9,5 prosentpoeng lavere skatt) enn det gjør i Norge (4,6 prosentpoeng lavere skatt). Mange land har skattesystemer som svekker arbeidsinsentivene til biinntektstakerne i familien. Fjorårets Taxing Wages inneholdt en spesialdel om hvordan skattesystemet påvirker familienes beslutninger om hvorvidt én eller begge skal jobbe, og om de skal jobbe heltid eller deltid. OECD mener mange land vil være tjent med å fjerne barrierer og disinsentiver, blant annet i skattesystemet, som hindrer særlig kvinner fra å gå ut i jobb eller å jobbe mer.

En mer gjenkjennelig skattesats for mange vil være skatt som andel av bruttolønnen. Denne lå på 27,9 pst. på en norsk gjennomsnittslønn i 2016, noe høyere enn OECD-gjennomsnittet på 25,5 pst.