Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Real GDP growth revised down

Svak vekst

I høstens økonomiske utsyn (Economic Outlook) tegner OECD et bilde av avtakende vekst i de avanserte økonomiene. Perioden med tiltakende vekst vil ha vist seg å være både svak og kortvarig om disse prognosene slår til. Selv om veksten ventes å avta også i USA skiller landet seg ut med høyere og mer langvarig vekst enn f eks. landene i EU-området.

OECDs vekstprognoser er blitt nedjustert ved hver korsvei i den senere tid. Nedjusteringene er fremtredende for de avanserte økonomiene, med USA som et unntak. Særlig raskt mener OECD at vekstutsiktene er i Tyskland og Japan, hvor vekstanslagene er nedjustert med mer enn 0,3 prosentenheter allerede i 2018.

Høstens Economic Outlook inneholder de første anslagene for 2020. I avanserte økonomier ventes samlet vekst å falle ned mot 1,7 pst. i 2020, fra 2,1 prosent i 2019. Veksten i framvoksende økonomier ventes å tilta slik at global vekst stabiliserer seg på 3,5 pst. Det samlede bildet i 2020 blir derfor at veksten blir mindre jevnt fordelt, og faller der den er relativt lav (avanserte økonomier utenom USA) og tiltar der den er relativt høy.  

Lavere finans- og pengepolitiske stimuli er blant faktorene som fører til lavere vekst. Endringene i finans- og pengepolitikken reflekterer at mange økonomier nærmer seg kapasitetsgrensen, og at ytterligere stimuli kan føre til overoppheting og medsyklisk poltikkutøvelse.

Arbeidsledigheten i OECD-området er rekordlav. Likevel mener OECD at det er arbeidskraftreserver som ikke er tatt i bruk og at sysselsettingen kan øke ytterligere. Lønnsveksten, som kan være et tegn på at kapasiteten i arbeidsmarkedet nærmer seg fullt utnyttet, viser moderate tegn til å ta seg opp. Prisveksten er fortsatt lav.  

Økte handelshindringer forstyrrer globale verdikjeder. Containertrafikken faller og det gjør også inngangen av nye eksportordre, særlig i tysk industri. De allerede innførte nye importavgiftene mellom USA og Kina ventes å ha moderate virkninger på globalt BNP og verdenshandelen, men potensialet for større negative effekter er legio. OECD presenterer i rapporten flere tall for å illustrere effektene av mulige ytterligere tiltak, og tallene viser at særlig usikkerhet om handelsregimet kan få sterk effekt.

Det er potensiale for forbedringer i det internasjonale handelssystemet som strekker seg langt utover bare å avvikle nylig innførte tariffer. Bl.a. er handelshindringene i form av ikke-tariffære tiltak vesentlige, se figuren nedenfor. Det er derfor betydelig oppsiderisiko ved det politiske spillet som nå foregår på handelsområdet.

OECD vurderer det slik at mange land er dårlig stilt i møte med et kraftig økonomisk tilbakeslag. Høy gjeld og allerede lave renter setter klare begrensninger for hva en kan oppnå ved hjelp av finans- og pengepolitiske tiltak, men noen land har mer finanspolitisk tørt krutt enn andre. Det vil derfor være behov for å koordinere finanspolitiske tiltak hvis det skulle komme et nytt kraftig økonomisk tilbakeslag, bl.a. i euroområdet.

Tariffs and non-tariff measures