Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Sustainable Oceans for All

Bærekraftige hav

OECD lanserte 8. september rapporten Sustainable Ocean for all: Harnessing the benefits of sustainable ocean economies for developing countries.

Rapporten utgjør en del av OECDs initiativ Sustainable Ocean for All.  Statsminister Erna Solberg og statssekretær Aksel Jakobsen hadde sentrale roller under arrangementet, som du kan se i opptak her.  

Rapporten viser at bærekraftige hav har en relativt større betydning for økonomisk utvikling i utviklingsland enn i OECD-land. Rapporten har spesiell fokus på de minst utviklede landene og små øystater, og slår fast at ODA spiller en viktig rolle for å utvikle nye finansielle instrumenter og mobilisere privat finansiering for en bærekraftig havøkonomi. Den viser også at den totale bistanden som brukes på å bygge en bærekraftig havøkonomi bare er på 0,8% av total ODA, og presenterer for første gang detaljerte tall og data om utviklingssamarbeid innafor denne sektoren. OECD gir i rapporten et sett med konkrete anbefalinger for å støtte opp om en bærekraftig havøkonomi i utviklingsland (oppsummert i figuren under).

 

Oceans

Rapporten trekker en rekke konklusjoner som er i overensstemmelse med norsk tilnærming, herunder å bruke bistanden katalytisk for å generere midler også fra privat sektor og å støtte utviklingsland i å utvikle helhetlige havstrategier på tvers av sektorer. Den konkluderer med at det er et stort behov for en mer enhetlig tilnærming til havrelatert bistand fra donorer, bl.a. ved å innføre omforente koder for hva som utgjør henholdsvis havrelatert bistand og havrelatert bærekraftig bistand.

Under lanseringa slo OECDs generalsekretær Angel Gurría fast at havet har en helt essensiell rolle i økosystemet, og at det er livsviktig at investeringer vris bort fra aktiviteter som har en ødeleggende effekt, over til aktiviteter som fremmer bærekraft. Han trakk fram den viktige rollen til ODA og utviklingssamarbeid, herunder spesielt ved å bidra til deling av beste praksis, kunnskap og teknologi. Høynivårepresentanter fra Kenya og Kapp Verde trakk også innledningsvis fram behovet for å bygge opp kunnskap, ferdigheter (skills) og menneskelige ressurser innafor sektoren.

Statsminister Erna Solberg
Videohilsen fra Statsminister Erna Solberg under lanseringen av rapporten 8. september.

I sin videohilsen viste statsminister Erna Solberg til at rapporten er i samsvar med sentrale internasjonale havinitiativ og -prosesser. Dette gjelder i første rekke bærekraftsmålene og det internasjonale havpanelet, hvor hun er co-chair sammen med Palaus president. Panelet skal legge frem sine anbefalinger 3. desember i år.  Hun pekte også på den svært lille andelen av den totale bistanden som brukes på å bygge en bærekraftig havøkonomi og mente denne må økes betydelig.

Statssekretær Aksel Jakobsen deltok i den etterfølgende paneldiskusjonen, og viste blant annet til norske erfaringer med Kunnskapsbanken, Fisk for utvikling og Hav for utvikling. Kunnskap er essensielt og det er et stort behov for at vi lærer av hverandre og utveksle erfaringer. Norge vil bidra til dette i vårt utviklingssamarbeid, slo Jakobsen fast.

I paneldebatten for øvrig, der blant andre representanter fra Indonesia, Barbados, Canada, og Portugal også deltok, var det mange som trakk fram betydningen av koordinering og dialog mellom aktører, og det å føre en samstemt politikk for bærekraftige hav. Det kom også fram hvor sårbar sektoren er for klimaendringer og forurensning, og økonomiske sjokk. Det ble blant annet vist til at covid-19 representerer ekstra stor utfordring nå for land som har økonomier som avhenger sterkt av sjøtransport og/eller turisme. FNs spesialutsending for hav, Peter Thomson, sa imidlertid at den aller største krisa er ikke covid-19, men klimakrisa. Han sa rapporten ville ha stor betydning fram mot COP 26 i Glasgow seinere i år og FNs havkonferanse i Lisboa neste år. Multilateralismen er ikke på vei ut, den trengs mer enn noen gang, slo han fast.