Statsministeren åpner OECDs globale forum om antikorrupsjon

Statsminister Erna Solberg - Foto:OECD
Fra venstre Frans Timmermans, EU kommisjonens første visepresident, Gabriela Michetti, Argentinas visepresident og statsminister Erna Solberg under åpningen av OECDs forum om anti-korrupsjon 27. mars. Foto: OECD.

Statsminister Erna Solberg holdt 27. mars et av åpningsinnleggene i OECDs årlige forum om antikorrupsjon og integritet. Statsministeren la vekt på at korrupsjon har et internasjonalt tilsnitt som krever forpliktende internasjonalt samarbeid, men at hver enkelt stat har et selvstendig ansvar for å bekjempe korrupsjon innenfor eget territorium.

I sitt innlegg la statsminister Erna Solberg vekt på at hun er en sterk tilhenger av FNs 2030 Agenda for bærekraftig utvikling. Korrupsjon er en alvorlig trussel mot de 17 bærekraftsmålene 193 land har blitt enige om. Hvert land har et ansvar for å bekjempe korrupsjon i eget land, men på et globalt nivå kan korrupsjon bare bekjempes gjennom kollektiv innsats, understreket statsministeren. Hun la til at Norge er villige til å yte teknisk bistand til bekjempelse av korrupsjon innenfor områder som forvaltning av olje- og fiskeriressurser, skatt, inntektsfordeling og likestilling.

Det multilaterale samarbeidet om bekjempelse av korrupsjon foregår i flere ulike organisasjoner. OECD innførte allerede i 1999 en bindende avtale om å kriminalisere grensekryssende korrupsjon av offentlig ansatte. Dette var den første internasjonale avtalen som retter seg mot den som tilbyr en bestikkelse. I Norge er OECD-avtalen fulgt opp i straffeloven og gjennom ØKOKRIMs etterforsknings- og påtalekompetanse. Også land som ikke er medlemmer av OECD kan slutte seg til avtalen. OECD har en egen arbeidsgruppe som vurderer om landene følger opp sine forpliktelser, og har også utgitt flere veiledende retningslinjer om bekjempelse av korrupsjon. OECD foretar jevnlig mer omfattende analyser av anti-korrupsjonsarbeidet i ulike land.

Korrupsjon er kriminell virksomhet, og de som er offer for korrupsjon vet ikke alltid at de tappes for ressurser av korrupte medarbeidere. Om en sak kommer under etterforskning kan det være vanskelig å avdekke realitetene. Endringer i antall domfellelser kan indikere endringer i omfang, eller mer/mindre effektiv bekjempelse. Selv om omfanget er vanskelig å anslå, tyder spørreundersøkelser på at korrupsjon er et meget utbredt fenomen i mange land.

Figur: Transparancy International – Corruption Perception Index 2017

                

I løpet av OECDs globale forum om antikorrupsjon og integritet møtes om lag 1 500 deltakere fra ulike land for å diskutere hvordan korrupsjon og manglende integritet former samfunnsutviklingen. 

Forumet skal blant annet bidra til:

• debatt om rettferdig globalisering og inkluderende vekst

• utveksling av erfaringer og god praksis mellom land

• mer effektive tiltak

I år handler mange av debattene om globaliseringens konsekvenser, og om tiltak som kan redusere korrupsjon innenfor bl.a. internasjonal handel, konkurranse om offentlige anbud, utbygging av infrastruktur og bilateral bistand.

Vil du vite mer om OECD-forumet, klikk her.