Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Stabile men for lave energiinvesteringer

De globale investeringene i energisektoren er for lave til å møte framtidig etterspørsel uten at prisene går opp. Dette er et hovedpoeng i rapporten World Energy Investment 2019 fra Det internasjonale energibyrået - IEA. I følge byrået må de gjennomsnittlige årlige investeringene opp med om lag 15 % for å være i tråd med dets hovedscenario (New Policy Scenario). Investeringene må ytterligere opp med om lag fem prosentpoeng for å være i tråd med byråets scenario der Paris-avtalen og andre bærekraftsmål oppnås.

Etter tre år med avtagende energiinvesteringer ble det samlede globale nivået i 2018 omtrent på samme nivå som året før. Det ble i 2018 investert mer i olje, gass og kull og mindre i elektrisitetsgenerering og i fornybar for transport- og varmeformål. Investeringer i oppstrøms olje- og gassprosjekter økte med 4 % i 2018. IEA forklarer utviklingen med høyere oljepriser og flere investeringer i prosjekter med korte ledetider. Nedgangen i investeringer i elektrisitetsgenerering skyldes reduserte investeringer i kullkraft i Kina og gasskraft i USA. Installert kapasitet av fornybar elektrisitetsgenerering var på samme nivå som året før.

Økte investeringer i prosjekter med kortere ledetider har vært en tydelig trend over flere år. Ledetidene i olje-, gass- og kraftproduksjon er i inneværende tiår redusert med om lag 20 %. IEA peker på at reduksjonen er et resultat av at prosjektene har blitt mindre og at industrien har klart å bedre prosjektgjennomføringen og øke produktiviteten. Olje- og gassinvesteringer har de siste årene blitt vridd fra konvensjonell produksjon mot skiferolje og -gass i USA. Oppveksten av den ukonvensjonelle virksomheten har gitt svært dynamiske investeringsmuligheter for energiselskaper som etterspør prosjekter med korte ledetider og rask inntjening. Selskapene har i perioden hatt stort fokus på å begrense kapitalkostnader og langsiktig risiko.

Store deler av energisektoren har i inneværende tiår stått overfor betydelige kostnadsreduksjoner. For eksempel innen olje og gass og fornybar får investorer betydelig mer for pengene i dag enn i 2010. Den kraftigste kostnadsreduksjonen har vært innen solceller (PV) som har falt med om lag 75 %. Kostnader for olje- og gassprosjekter har vært veldig preget av utviklingen i oljepris. Utbyggingskostnadene steg kraftig da oljeprisen var høy. Etter at oljeprisen falt sterkt har også kostnadene i sektoren blitt betydelig redusert. Siden har oljeprisen steget uten at kostnadene har fulgt samme utvikling. Enkelte sluttprodukter som bidrar til god energiutnyttelse som LED-pærer har også gått kraftig ned i pris. Ikke alle deler av energisektoren opplever effektivisering og kostnadsreduksjon. Prosjekter innen kjernekraft og karbon fangst og lagring viser få tegn til kostnadsreduksjon.

IEAs estimater for 2019 tilsier vekst for tredje året på rad i globale olje- og gassinvesteringer. Utviklingen drives av relativt høye oljepriser. Korrigert for kostnadsnivået ligger 2019-estimatet 12 % under toppåret i 2014.

Siden oljeprisnedgangen i 2014 har olje og gassindustrien flyttet prioriteringene fra store enkeltstående industriprosjekter mot mer standardiserte og raske utbygginger og oppdeling av større prosjekter i faser. I tillegg ble en rekke andre tiltak igangsatt for å bedre lønnsomheten.

IEA ser tegn på at investeringsviljen for konvensjonelle prosjekter er stigende og at 2019 kan i så måte bli et vendepunkt. Selskapene har nå kapasitet og ser god lønnsomhet i nye konvensjonelle prosjekter. IEA anslår at andelen konvensjonelle prosjekter vil øke i 2019, mens andelen ukonvensjonelle vil avta.

IEA skriver også at 2019 kan bli året hvor trenden i olje- og gasselskapenes leteaktivitet snus og letebudsjettene økes. Letebudsjettene som andel av samlede investeringer har vært avtagende siden 2010. Da utgjorde leting etter olje og gass 20 % av de samlede investeringene, mens de i 2018 utgjorde 10 %. Nedgangen har gitt langt færre funn og i årene 2014 – 2018 var det årlige gjennomsnittlige leteresultatet omtrent en tredjedel av nivåene i forrige tiår.