Skattesystemene er i endring

OECD la nylig fram en rapport som gir oversikt over utviklingen i skattesystemene i de 35 OECD-landene samt Sør-Afrika og Argentina, oppdatert til og med 2016 (Tax Policy Reforms 2017). Mens utviklingen inntil nylig har vært preget av behovet for å bedre statens finanser, er den nå mer drevet av et ønske om å stimulere den økonomiske veksten.

Store forskjeller mellom land

Skattenivået i ulike OECD-land er svært forskjellig. Skatteinntektene i land som Frankrike, Belgia, Sverige og Danmark utgjorde i 2015 om lag 45 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP). Også skattenivået i Norge er høyt målt på denne måten, men likevel noe under disse landene. Avstanden fra Norge og ned til de OECD landene som har de laveste skattene som andel av BNP er likevel betydelig. Skattenivået i land som Irland, Korea og USA er under, eller om lag, 25 pst. av BNP og Mexico og Chile ligger markant lavere.

                     

OECDs undersøkelser viser at det er en nær sammenheng (høy korrelasjon) mellom landenes skatteinntekter som andel av BNP, og offentlige utgifter som andel av BNP.

Langsom vekst over lang tid

Skattenivået i OECD-landene som andel av BNP har økt over tid, men økningen har vært langsom. Som andel av BNP har skatteinntektene aldri vært høyere enn i 2015.  Til tross for økende handel har avstanden mellom det landet med høyest skatt og det landet med lavest skatt som andel av BNP holdt seg relativ stabil. De siste årene synes det likevel å være en tendens i retning av kortere avstand mellom topp og bunn. 

 

Nye drivkrefter

Finanskrisen førte i mange land til at offentlige finanser ble utfordret fra to kanter. Skatteinntektene sviktet i mange land samtidig som de offentlige utgiftene økte. Behovet for å gjenopprette kontroll med statenes finansielle stilling gjennom skatteøkninger, ofte i kombinasjon med utgiftskutt, har vært stort i mange land. Norge er ifølge oversikten det eneste landet i OECD som de senere årene (2010-2015) både har redusert skattene og økt statens utgifter som andel av BNP.  

Rapporten inneholder ikke prognoser for utviklingen i skattesystemene, men følger utviklingen helt frem til tiltak som ble vedtatt eller annonsert i 2016. OECD har slik sett «fingern på pulsen». Skattesystemene endres nå i flere land for å fart i den økonomiske veksten. I noen land er endringene små. Norge nevnes som ett av flere land som gjennomfører vesentlige reformer. Tiden vil vise om skatteendringene og andre reformer bidrar til økt økonomisk vekst i tråd med intensjonene.