Rekordhøye veksttall for vind og sol – utgjør likevel ikke mer enn fem pst. av verdens produksjon av elektrisitet

Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterte 4. oktober byråets årlige rapport om fornybare energikilder, Renewable Energy Market Report 2017. Rapporten viser rekordhøye tall for fornybare energikilder som stod for om lag to tredjedeler av all ny installert effekt i 2016. Kraftgenerering fra vind- og solkraftverk vokste med henholdsvis 14 pst. og 27 pst. fra året før og utgjorde til sammen fem pst. av verdens kraftgenerering.

Verdens samlede installerte effekt for generering av elektrisitet økte i 2016 med fire pst. (255 GW) og utgjorde ved utgangen av året 6 650 GW totalt. Fornybare energikilder stod for rekordhøye 165 GW, om lag to tredjedeler av veksten, og utgjorde ved årsskiftet omtrent like mye i installert effekt som kull.

Kraftgenerering fra fornybare energikilder varierer med naturgitte forhold. For eksempel er et vindkraftanlegg avhengig at det blåser en bestemt mengde vind for å produsere på anleggets maksimale/optimale effekt. Dette betyr at kraftverk basert på fornybare energikilder ikke klarer å utnytte den installerte effekten jevnt over tid slik tradisjonelle kraftverk gjør.

Kullkraft er klart den største kilden for kraftgenerering i verden, og stod for om lag 35 pst. i 2016. Kullkraft vokste mye på 2000-tallet, men denne veksten stanset for noen år tilbake og har de seneste årene gått noe ned. Veksten i kraftgenerering fra fornybare kilder og naturgass har derimot vært jevn og stigende over de seneste 15 år. Naturgass og fornybar har stått for omtrent like store mengder kraft, og stod i 2016 for om lag 25 pst. av verdens kraftproduksjon. Mer enn to tredjedeler av kraftproduksjonen fra fornybare kilder er vannkraft. Vindkraft og solkraft stod for om lag fem pst. av verdens kraftproduksjon i 2016. Kjernekraft har siden 2000 stått for en nokså stabil mengde kraft, men andelen i kraftmiksen har falt siden alle andre energibærere har økt, jf. figur 1.

 

Figur 1: Verdens elektrisitetsproduksjon fordelt på kull, fornybar, naturgass og kjernekraft.                    

Forventer fortsatt sterk vekst i fornybar – spesielt i Kina, USA og India

IEA anslår at installert effekt fra fornybare kilder vil vokse med 40 pst. i perioden 2017-2022. Vannkraft er i dag den dominerende kraftkilden blant de fornybare, men sol og vind er ventet å spille en stadig viktigere rolle. To viktige premisser for utviklingen slik IEA ser det, er at det gjennomføres politikk som støtter veksten (subsidier og reguleringer) og at det oppnås ytterligere kostnadsreduksjoner innen vind- og solkraft.

IEA oppjusterer sine anslag fra fjorårets rapport for installert solkraft de neste årene med mer enn en tredjedel. IEA anslår at sol- (solar PV) og vindkraft vil stå for 82 pst. av veksten i fra fornybare kilder. Installert effekt fra solkraft vokste i 2016 med 50 pst.

Omtrent halvparten av veksten kommer fra Kina. I dag står Kina for halvparten av etterspørselen etter installasjon av solkraft og kinesiske bedrifter står for 60 pst. av verdens produksjon av solceller. IEA skriver i rapporten at utviklingen i solkraft i Kina kan bli sterkere enn anslått. IEA peker i den forbindelse på at utfordringer med subsidier og systemintegrasjon kan overkommes. Kinas politikk på subsidier er under endring, fra feed-in tariffer (direkte produksjonsstøtte) til kvotesystem med sertifikater. Dette i kombinasjon med en ambisiøs kraftmarkedsreform, nettutvidelser og stadige nye kraftverk vil kunne gi sterkere utvikling enn antatt.

Etter Kina er USA det nest største vekstmarkedet for fornybar energi. Også der anslås sol og vind å få en sterk vekst. Utviklingen er drevet av subsidier gjennom skatteinsentiver og reguleringer på føderalt og lokalt nivå og vekstanslag er heftet med betydelig politisk usikkerhet.

IEA anslår at India vil doble installert kapasitet på fornybar elektrisitet innen 2022. Byrået anslår at veksten i India i perioden fram til 2022 vil bli større enn for hele EU. I enkelte delstater i India er vind- og solkraft kommersielt konkurransedyktig overfor kullkraft. IEA skriver at dersom utfordringer med systemintegrasjon og infrastruktur løses, vil en kunne se en enda sterkere utvikling. Markedet i India vil i så fall komme på nivå med USA og bli det nest største markedet etter Kina.

Mer om IEAs rapport finner du her