Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Magnus Bjørnbekk, praktikant ved OECD-kontoret høsten 2019 - Foto:Bodil Fontana
Praktikant ved OECD-kontoret høstsemesteret 2019, Magnus Bjørnbekk. Bodil Fontana

Praktikantopphold ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris, OECD-kontoret

Den norske OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris søker en praktikant for høsten 2020 med søknadsfrist 13. mars 2020. Praktikanten vil være knyttet opp mot OECD.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i, og erfaring fra, arbeidet ved en utenriksstasjon knyttet til en internasjonal organisasjon. Delegasjonen har i dag to kontorer, ett ved UNESCO og ett ved OECD. Vi søker i denne omgangen etter en praktikant til OECD-kontoret.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) er et internasjonalt samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål. Organisasjonen utarbeider internasjonale standarder og jobber for å finne løsninger på ulike sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. Målet er å utforme politiske virkemidler som skal sikre økonomisk vekst og sosial trygghet for borgerne. I dag teller OECD 36 medlemsland. For mer informasjon om OECD se OECDs hjemmeside og regjeringen.no

Praktikanten vil få ta del i et internasjonalt faglig miljø og få praktisk kunnskap om Norges multilaterale arbeid. I tillegg til praktiske oppgaver vil praktikanten få innblikk i bredden av saker OECD arbeider med og delta på ulike faglige konferanser og møter. Søkere bør ha særlig interesse for ett eller flere av OECDs arbeidsområder.

Kvalifikasjoner
Delegasjonen ønsker en praktikant som har en positiv innstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og interesse for internasjonale spørsmål. Det er krav om gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Franskkunnskaper blir tillagt vekt. Det er ønskelig med erfaring fra bruk av sosiale medier.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Oppholdet løper fra og med 7. september 2020 til 31. desember 2020
  • Praktikantoppholdet er ulønnet, men delegasjonen utbetaler et stipend på 12.000 NOK pr hele måned. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter.
  • Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden.
  • Søkere kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette. Besøk også https://www.utdanningiverden.no/

Søknad
Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter og vitnemål fra videregående skole, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes delegasjonen ved oecd.paris@mfa.no i en samlet pdf-fil. Vennligst presiser at du søker på praktikantstillingen ved OECD-kontoret i overskriften på e-posten din.

NB: Søknadsfrist 13. mars 2020. Vi vil ferdigstille prosessen så raskt som mulig.

For nærmere opplysninger eller spørsmål kontakt: