Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Olje- og gass nettoinntektene for sentrale nøkkelprodusenter kan falle mellom 50% og 85% i 2020, sammenlignet med 2019, viser nye IEA-analyser

I en IEA-analyse beskrevet i en artikkel datert 16. mars, gir IEA v/Tim Gould og Ali Al-Saffar en oppdatering på situasjonen i de globale olje- og gassmarkedene, i lys av nylige sjokk på både tilbuds- og etterspørselssiden. Etterspørselen fortsetter å kollapse pga. effekten av coronavirus-situasjonen, mens tilbudet - allerede overforsynt - øker vesentlig.

IEA har modellert den potensielle effekten disse nylige endringene i markedsbetingelser kan ha på sentrale produsentland (definert som et representativt utvalg av land som er svært avhengige av olje- og gassinntekter: Algerie, Angola, Aserbajdsjan, Ecuador, Irak, Nigeria, Oman og de forente arabiske emirater). Gitt visse forutsetninger*, bla. at oljeprisene holder seg rundt 30 dollar/fatet i år, er det ventet at olje- og gass(netto)inntektene for disse sentrale nøkkelprodusentene kan falle mellom 50 % og 85 % i 2020, sammenlignet med fjoråret (2019: 287 mrd. dollar, 2020: 70 mrd. dollar. 2018-tall). Dette vil i så fall representere den laveste nettoinntekten på over to tiår, og vil føre til vesentlige sosiale og økonomiske konsekvenser, ikke minst for offentlige utgifter på viktige områder som helse og utdanning.

 

 

Selv om priseffekten til en viss grad blir kompensert av høyere produksjon i noen tilfeller, ventes det et kraftig fall i inntektene på minst 50 % i mange land fordi de står overfor den doble konsekvensen av lavere volum og lavere priser, som gir et desto større YoY-inntektsfall. I tillegg har flere av produsentlandene ikke hentet seg helt inn fra forrige priskollaps i 2014, noe som gjør de mindre rustet til å takle et nytt prissjokk. Videre er det ventet at lavere oljepriser vil føre til et betydelig skattebortfall i en rekke av de viktigste produsentlandene, bla. vil den nåværende prisen innebære et månedlig budsjettunderskudd på 4 mrd. dollar for Irak. Samtidig med økende budsjettunderskudd i flere av disse landene, vil reduserte eksportinntekter også påvirke handelsbalansen, og igjen føre til et press på valutaene.

IEAs analyser fremhever at mange land fortsatt er like avhengige av olje- og gassinntekter som for flere tiår siden, til tross for økende fokus på å diversifisere økonomien og å understøtte energiomleggingen. Konsekvensene er ikke begrenset til Midtøsten: et eksempel er Ecuador, hvor olje- og gassinntektene ventes å falle med 85 %, noe som forverrer en allerede utfordrende situasjon der regjeringen nylig kunngjorde en reduksjon i offentlige utgifter på 1,4 mrd. dollar.

For Norges del er vi, sammenlignet med andre produsentland, mindre avhengig av olje- og gasseksport som andel av total handel samt mht olje- og gassinntektenes andel av totale skatteinntekter, ref. graf nedenfor.

 

Oil and gas exports as a share of total trade and oil and gas revenues as a share of fiscal revenue in selected contries, 2017

 

Les mer her:

https://www.iea.org/articles/energy-market-turmoil-deepens-challenges-for-many-major-oil-and-gas-exporters

https://www.iea.org/news/iea-executive-director-and-opec-secretary-general-discussed-the-current-situation-in-global-oil-markets

 

*Forutsetningene som er lagt til grunn for analysen er:

  • Antatt gjennomsnittlig oljepris for inneværende år på om lag 30 dollar/fatet
  • Fallende etterspørsel for olje i 2020, basert på IEAs oljemarkedsrapport for mars
  • Økning i tilbudet fra noen lavprisprodusenter