Økonomisk landrapport for Kina

OECD forventer at Kina vil beholde sin rolle som global vekstmotor, selv om BNP-veksten gradvis avtar. Nå må prioriteringen være å gjøre veksten mer robust, bærekraftig og inkluderende, samtidig som risikoen for finansiell ustabilitet må håndteres, er OECDs hovedbudskap.

     
BNP-veksten har så langt i hovedsak vært drevet av kapitalinvesteringer. Nå dreies vekstgrunnlaget mer over på tjenester framfor industri, forbruk framfor investeringer og innenlandsk framfor utenlandsk etterspørsel. En stabil inntektsvekst, særlig i rurale områder, bygger opp under økt forbruk og mindre forskjeller mellom by og land. Kina bør legge til rette for at denne utviklingen skal fortsette, samtidig som risikoen forbundet med overdreven gjeld i selskapssektoren, overkapasitet og eiendomsbobler i Tier 1-byer må håndteres.

 

En synkende arbeidsstyrke krever økt produktivitet

OECD viser til at produktivitetsfremmende reformer er desto viktigere i møte med en raskt aldrende befolkning. Selv om gjennomsnittlig antall barn skulle øke til 2 innen 2050, vil befolkningen nå en topp på 1,43 mrd. i 2050 og deretter synke.

De store kapitalinvesteringene har dratt med seg problemer med feilallokeringer, overkapasitet og overdreven gjeld i selskapssektoren. Store ressurser er låst fast i ulønnsomme selskaper som holdes i live av subsidier og lån. Slike zombie-selskaper finnes særlig blant statseide selskaper i sektorer med overkapasitet, som stål, kull, sement, kjemikalier, maskiner, skipsbygging og metallurgi.

OECD har som nøkkelanbefaling å gradvis redusere implisitte statsgarantier til statseide selskaper og andre offentlige enheter. Utlånsregler bør bli mer restriktive, med krav om at utlånsinstitusjonen vurderer tilbakebetalingsevne når lån forlenges. Banker bør få videre adgang til å prise risiko for å unngå feilallokering av kapital. Videre anbefaler OECD å redusere statlig eierskap i kommersielle sektorer uten strategisk betydning, og å la ulønnsomme statsselskaper gå konkurs.

Samtidig erkjenner OECD at nedbygging av overkapasiteten er vanskelig, blant annet fordi det krever midler på lokalt nivå til å omplassere, kompensere og omskolere overflødige arbeidstakere. OECD mener at en bør fjerne kravet om at bedriften må legge fram framforhandlede planer for kompensasjon av arbeiderne før den kan slås konkurs. Arbeiderne bør i stedet kompenseres i henhold til relevante lover.

Kinas FoU-utgifter på 2 prosent av BNP er på nivå med mange OECD-land, men brede reformer må til for å gjøre de generelle rammebetingelsene mer innovasjonsvennlige, mener OECD. Blant OECDs konkrete anbefalinger i FoU-politikken er å utvide innovasjonssubsidiene til flere sektorer og følge opp brudd på intellektuelle eiendomsrettigheter mer systematisk med tiltale og bøter.

En bedring av selskaps- og eierstyringen er sentralt for mer åpenhet, bedre insentiver og mindre korrupsjon. De pågående reformene av statsselskapene kan bidra positivt, ikke minst i lys av statsselskapenes dominans: De utgjør 155 000 i tallet, og står for 70 pst. av selskapssektorens samlede gjeld.

Det sosiale sikkerhetsnettet og velferdsordninger må utvikles videre

Fattigdomsreduksjonen i Kina de siste tiårene mangler sidestykke i historien. Andelen av befolkningen på landsbygda som lever under fattigdomsgrensen, falt fra 30 pst. i 2005 til 5,7 pst. i 2015. Inntektsgapet mellom fattig og rik har endret seg mindre over perioden, og på landsbygda har det blitt større. Formuesforskjellene er økende og toppes bare av USA. I 2012 eide den rikeste hundredelen av husholdningene en tredel av alle husholdningenes eiendeler, mens den fattigste fjerdedelen eide kun 1 pst.

Det sosiale sikkerhetsnettet må utvikles videre, og skatte- og overføringssystemene må endres så de bidrar mer til omfordeling, skriver OECD. Pensjonsalderen bør gradvis økes og harmoniseres til 65 år, deretter levealderjusteres. Det bør bli mulig å ta med seg opparbeidede pensjonsrettigheter til andre deler av landet. Dagens begrensinger går særlig ut over nasjonale migrantarbeidere, det vil si personer fra bygda som jobber i byene. Dette er en vanskeligstilt gruppe med lav status og dårlig betalte, ofte farlige jobber. 60 pst. av migrantarbeiderne jobber uten arbeidskontrakt (2015), uten rett til minstelønn og uten å være dekket av arbeidsmiljølovene. Til tross for visse bedringer de siste årene har personer med hukou-status, det vil si som ikke har offisiell lokal beboerstatus, ofte dårlig tilgang til velferdstjenester.

Veksten må bli grønnere

Kina står for 27 pst. av verdens samlede karbonutslipp og har forpliktet seg til ambisiøse utslippsreduksjoner, med innføring av et nasjonalt kvotesystem som viktigste virkemiddel. Miljøskatter utgjør en veldig liten del av skatteinntektene og bør økes, mener OECD. Kina øker sin kapasitet til å produsere fornybar energi, men OECD peker på svakheter som gjør at kapasitetsøkningen ikke slår ut i tilsvarende økt fornybarandel i bruken. OECD anbefaler å tillate uavhengige fornybarprodusenter å selge overskuddsenergi, og å sørge for at kapasitetsutvidelsen integreres bedre med utvidelsen av lokale kraftnett.